*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Informacji Miejskiej - przetarg

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
ogłasza przetarg pisemny na:
trzyletnią dzierżawę słupów informacyjno-ogłoszeniowych w Poznaniu (2013-2016)
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Wadium: 5.000,00 PLN
Kryterium wyboru ofert: najwyższa cena - 100 %
Czas trwania dzierżawy 01.02.2013 – 31.01.2016
Termin związania ofertą 30 dni
Materiały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.zdm.poznan.pl (zakładka Informacje/System Informacji Miejskiej) lub w wersji papierowej w Wydziale Zamówień Publicznych
w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16 (pok. 102). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zarządzania Systemem Informacji Miejskiej, ul. Górecka 15 w Poznaniu, tel./faks 0-61 661-44-02.

Oferty należy złożyć do dnia 20 grudnia 2012r. do godz. 09:30 w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, przy ul. Wilczak 16.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2012r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, przy ul. Wilczak 16.
Warunki przetargu:
Specyfikacja Warunków Przetargu z załącznikami dzierzawa słupów ogłoszeniowych
Wybór oferty - dzierżawa słupów


Dowiedz się więcej