*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

1) Informacje o systemie zielonych inwestycji:
System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) to system wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 za pomocą środków uzyskanych przez Polskę
w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek AAU emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto.
Protokół z Kioto ustanawia zobowiązania państw uprzemysłowionych do ilościowo określonego ograniczenia i redukcji antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. Uzupełnieniem lokalnych
i krajowych działań są dodatkowo stworzone mechanizmy umożliwiające wywiązywanie się ze zobowiązań redukcyjnych takie jak:
- Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI – Joint Implementation) – jednostkami redukcji emisji nagradzane są wspólne wysiłki firm z krajów wysoko uprzemysłowionych (efektem współpracy jest wzrost skuteczności podejmowanych działań wynikających m.in. z dzielenia się wiedzą na temat technologii sprzyjających ochronie środowiska naturalnego),
- Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mechanism) – polega na prowadzeniu
i finansowaniu przez kraje uprzemysłowione projektów przynoszących redukcję emisji w krajach rozwijających się, a będących stroną Protokołu,

- Międzynarodowy Handel Emisjami (IET – International Emissions Trading) – mechanizm pozwala krajom, będącym posiadaczami niewykorzystanych jednostek AAU emisji CO2 na ich sprzedaż państwom emitującym więcej niż wyznaczony limit.
System zielonych inwestycji (GIS) wykorzystuje środki uzyskane przez Polskę z Międzynarodowego Handlu Emisjami. Środki te zgromadzone zostały na wyodrębnionym przez NFOŚiGW Rachunku klimatycznym i przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu i środowiska.
Pieczę nad systemem zielonych inwestycji sprawuje Krajowy operator (funkcja ta powierzona została Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), natomiast nadzór nad realizacją zadań Krajowego operatora należy do ministra właściwego do spraw środowiska.
W ramach GIS wyodrębniono siedem programów priorytetowych:
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Część 2) Biogazownie rolnicze
Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energii wiatrowej (OZE)
Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski
Informacje o Projekcie:
W grudniu 2012 r. NFOŚiGW - działając jako Krajowy operator systemu GIS – ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Celem programu jest „ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego”.
Do dnia 30 kwietnia 2013 r. do siedziby operatora wpłynęły wnioski dla 48 przedsięwzięć, w tym jeden złożony został przez Zarząd Dróg Miejskich w imieniu Miasta Poznań.
Dokumentacja aplikacyjna projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu”została pozytywnie oceniona formalnie i merytorycznie. W kwietniu 2014 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się w kwietniu 2016r. Koszt inwestycji wyniósł 3 616 431,49 zł, natomiast wysokość dofinansowania to kwota 1 603 863,49 zł. Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem 2 656 punktów świetlnych podłączonych do 79 punktów pomiarowych na terenie Miasta Poznania. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia rtęciowego oraz sodowego na oprawy typu LED wyposażone w systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego. Modernizacja oświetlenia pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 dla zmodernizowanego oświetlenia o ponad 70%.”

Linki: http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe


Dowiedz się więcej