*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

„System ITS Poznań” otrzymał dofinansowanie ze środków UE

2011-06-17
Miło nam poinformować, że w dniu 13 czerwca 2011 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Poznań podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „System ITS Poznań” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i ruchem transportu publicznego wraz z jednoczesnym zwiększeniem atrakcyjności transportu publicznego. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że skrót „ITS” w tytule projektu oznacza „inteligentne systemy transportowe”. <b>„System ITS Poznań” to system wspomagania zarządzania ruchem, którego najważniejszym zadaniem będzie integracja wszystkich istniejących w mieście rozwiązań związanych z zarządzaniem ruchem. </b>Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej istniejące i planowane moduły systemu ITS , która zapewni współdzielenie danych i informacji,- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu na sieci ulic miasta Poznania umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu ; dzięki temu możliwe stanie się dynamiczne, odbywające się w czasie zbliżonym do rzeczywistego zarządzanie ruchem miejskim, w tym przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń w sieci miejskiej,- realizację systemu informacji dla podróżnych zarówno przed jak i w trakcie podróży przez miejski Planer podróży dostępny przez stronę WWW, urządzenia mobilne, gdzie dostępne będą m.in. informacje o stanie obciążenia sieci i ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz przez systemu tablic i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach czy zalecanych objazdach, w celu umożliwienia dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania kryzysowego (obsługa wypadków drogowych, katastrof, obsługa imprez masowych, przeprowadzanych robót drogowych, itp.); tablice informacyjne pojawią się również na przystankach tramwajowych informując o rzeczywistym czasie przybycia danej linii,,- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego; system ten będzie otwarty na potencjalną możliwość wykorzystania przez służby interwencyjne, karetki itp. .- ponadto wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie parkingami oraz wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w mieście<b>Całkowita wartość projektu wynosi 103 096 565,58 zł, z czego wydatki kwalifikowane to 93 908 717,38 zł a planowana wartość dotacji z to 79 822 409,77 zł (85%). </b>Wdrożenie systemu zrealizowane będzie w południowo – zachodniej części miasta, tj. obszarze ograniczonym ulicami Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac do IV kwartał 2014 roku.
Zobacz więcej:
» Film, ktĂłry przedstawia wybrane funkcjonalności systemu ITS Poznań
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej