*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na "Realizację Projektu System ITS Poznań"

2012-03-02
Informujemy, że ogłoszony został przetarg na "Realizację Projektu System ITS Poznań". Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29 marca 2012 r. do godz. 12.00. „System ITS Poznań” dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Głównym celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i ruchem transportu publicznego wraz z jednoczesnym zwiększeniem atrakcyjności transportu publicznego. Warto wyjaśnić, że skrót „ITS” w tytule projektu oznacza „inteligentne systemy transportowe”. <b>„System ITS Poznań” to system wspomagania zarządzaniem ruchem, którego najważniejszym zadaniem będzie integracja wszystkich istniejących w mieście rozwiązań związanych z zarządzaniem ruchem. </b>Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej istniejące i planowane moduły systemu ITS , która zapewni współdzielenie danych i informacji,- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu na sieci ulic miasta Poznania- umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu; dzięki temu możliwe stanie się dynamiczne, odbywające się w czasie zbliżonym do rzeczywistego zarządzanie ruchem miejskim, w tym przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń miejskiej sieci komunikacyjnej,- realizację systemu informacji dla podróżnych zarówno przed jak i w trakcie podróży przez miejski planer podróży dostępny przez stronę internetową, urządzenia mobilne, gdzie dostępne będą m.in. informacje o stanie, obciążeniach sieci i ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz przez systemu tablic i znaków zmiennej treści informujących i kierujących pojazdami o np. zagrożeniach lub zalecanych objazdach, w celu umożliwienia dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania kryzysowego (obsługa wypadków drogowych, katastrof, obsługa imprez masowych, przeprowadzanych robót drogowych, itp.); tablice informacyjne pojawią się również na przystankach tramwajowych w celu zapewnienia aktualnych informacji o rzeczywistym czasie przybycia danej linii,- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego; system ten będzie otwarty na potencjalną możliwość wykorzystania przez służby interwencyjne, karetki itp. - ponadto wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie parkingami oraz bezpieczeństwem w mieście<b> Całkowita wartość projektu: 103 096 565,58 zł, z czego wydatki kwalifikowane: 93 908 717,38 zł a planowana wartość dotacji: 79 822 409,77 zł (85%). </b>Wdrożenie systemu zrealizowane będzie w południowo–zachodniej części miasta, tj. na obszarze ograniczonym ulicami Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2014 roku.<i> wizualizacje, film ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Film, ktĂłry przedstawia wybrane funkcjonalności systemu ITS Poznań
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej