*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przed pierwszym dzwonkiem rozdajemy odblaski

2012-08-28
Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program „Bezpieczna droga do szkoły”. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. <b>Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 235, mail: zdm@zdm.poznan.pl</b>Pracownicy ZDM, strażnicy miejscy, policja monitorują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Sprawdzane jest otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych. Odnawiane są pasy na przejściach dla pieszych, uzupełnia się oznakowanie, montuje bariery ochronne. W okresie wakacyjnym odmalowano ponad 1100 mb barierek łańcuchowych i rurowych, naprawiono 65 znaków drogowych, które podobnie jak słupki od znaków często niszczone są przez wandali. Dodatkowo, co roku przed pierwszym dzwonkiem sprawdzamy stan techniczny sygnalizacji świetlnych w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przycisków i sygnalizatorów. Ulice przy których znajdują się szkoły a także te prowadzące do szkół są oznakowane znakami A-17 (uwaga dzieci), a na ulicach o dużym natężeniu pojazdów także tabliczkami informacyjnymi „Jacek”. Miejsca przejścia dzieci i młodzieży przez jezdnie są oznakowane znakami D-6 (przejście dla pieszych). Na niektórych przejściach dla poprawy widoczności znaków D-6 zastosowano je z obramowaniem fluorescencyjnym. Przed szkołami gdzie zachodziła taka potrzeba zastosowano znaki ograniczające prędkość. W sąsiedztwie wielu placówek oświatowych droga do szkoły jest wyposażona w sygnalizacje świetlne, a przed wtargnięciem dzieci i młodzieży na jezdnie chronią barierki. W 2012 r. na 7 poznańskich ulicach ustawione zostało aktywne oznakowanie przejść dla pieszych, m.in. na ulicach: Strzeszyńskiej i Golęcińskiej przy szkołach.Przejścia przed szkołami oraz na dojściach do szkół są oznakowane znakami poziomymi - „zebrami” wykonanymi farbami o grubości powłoki do 0,8 mm lub masami trwałymi o grubości do 3 mm. Przejścia dla pieszych malowane są farbą drogową przy wykorzystaniu mikrokul szklanych jako środka odblaskowego i uszorstniającego.Przed większością szkół a także przed obiektami oświatowymi w bliskości znaków A-17, na jezdniach umieszczono napisy „SZKOŁA” o łącznej ilości 240 sztuk. Napis „SZKOŁA” ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Dla Zarządu Dróg Miejskich, sprawą priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa, edukacja w aspekcie wychowania komunikacyjnego. W dniu 31 sierpnia, tuż przed pierwszym dzwonkiem zaplanowaliśmy rozdawanie elementów odblaskowych w siedzibie ZDM na ulicy Wilczak 16. Każdy kto w tym dniu odwiedzi punkt obsługi klienta otrzyma odblaskowy element. Tak jak w latach poprzednich rozdajemy elementy odblaskowe z przeznaczeniem dla pieszych oraz rowerzystów. Prosimy także osoby dorosłe by wyposażyły swoje pociechy w odblaskowe elementy, które poprawią ich bezpieczeństwo na drodze. Akcja potrwa do wyczerpania się zapasów. <i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej