*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowe Zarządzenie Prezydenta Poznania dotyczące zmiany sposobu opiniowania projektów drogowych z mieszkańcami

2013-08-22
W sierpniu br. weszło w życie nowe Zarządzenie Prezydenta Poznania dotyczące zmiany sposobu opiniowania projektów drogowych z mieszkańcami. Zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania konsultacjom społecznym podlegają projekty drogowe o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta oraz lokalnych społeczności z wyłączeniem projektów realizowanych ze środków będących w dyspozycji osiedli, których opiniowanie odbywa się zgodnie z trybem opisanym w zarządzeniu Nr 26/2011K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami. Nowe Zarządzenie wprowadza zmiany uwzględniające: określenie nowych zasad opiniowania projektów przebudowy układu drogowego przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pomocniczych miasta Poznania - osiedli. Analiza przekazanych opinii społecznych powinna pozwolić na wypracowywanie coraz lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Zarządzanie uzupełnia dotychczasowy sposób konsultowania internetowego o dwa etapy spotkań z mieszkańcami.Zasady dotyczące opiniowania projektów przebudowy układu drogowego społecznych przedstawiają się następująco:Etap I - konsultacyjny? umieszczenie na okres dwóch tygodni na stronie internetowej ZDM - odnośnik "Projekty drogowe" - planu sytuacyjnego na wstępnym etapie prac projektowych oraz przesłanie informacji o umieszczeniu ww. planu radom osiedli? przekazanie informacji o zamieszczeniu wstępnego planu sytuacyjnego przebudowy układu drogowego na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl. do właściwych, ze względu na miejsce realizacji inwestycji, osiedli? przekazanie przez osiedle, w terminie do 14 dni od daty zakończenia opiniowania internetowego, informacji o potrzebie zorganizowania spotkania z mieszkańcami? zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i radą osiedla w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia potrzeby jego organizacji? zebranie przez ZDM uwag dotyczących planu sytuacyjnego przebudowy układu drogowego przekazanych do ZDM w formie pisemnej, elektronicznej lub podczas zorganizowanych spotkań z mieszkańcami i przekazanie ich projektantowi lub inwestorowi? analiza przez ZDM, inwestora i projektanta wniesionych uwag oraz umieszczenie na stronie internetowej ZDM - odnośnik "Projekty drogowe" - informacji o przyjętych i odrzuconych uwagach? wprowadzenie przyjętych zmianEtap II - informacyjny? opublikowanie na stronie internetowej ZDM - odnośnik "Projekty drogowe" - przyjętej wersji planu sytuacyjnego przebudowy układu drogowego? jeśli odbyło się spotkanie w I etapie, zorganizowanie przez Biuro Prezydenta w uzgodnieniu z ZDM, projektantem i inwestorem, spotkania informacyjnego z mieszkańcami o przyjętej wersji planu sytuacyjnego przebudowy układu drogowego w terminie do 30 dni od dnia opublikowania przyjętej wersji planu na stronie internetowej ZDMPierwsze tego typu konsultacje, w oparciu o nową formułę, odbędą się we wrześniu.
Zobacz więcej:
» Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie sposobu opiniowania projektĂłw przebudowy układu drogowego
» Wiadomości z Magistratu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej