*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa estakady w ciągu ulicy Krzywoustego

2014-02-24
Ulica Krzywoustego znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 11. Jest jedną z trzech głównych arterii komunikacyjnych łączących Poznań z autostradą A2. Stanowi główny trakt komunikacyjny łączący Poznań z miejscowościami położonymi na południe: od Środy Wielkopolskiej, przez Jarocin, Ostrów Wielkopolski aż po Katowice. Codziennie korzystają z niej mieszkańcy Szczepankowa, Krzesin, Górnego Tarasu Rataj oraz aglomeracji poznańskiej. Według danych z lat 2011/2012 roku natężenie ruchu kołowego w rejonie estakady nad ulicą Inflancką wynosiło około 40 tys. pojazdów na dobę.Z powodu stanu technicznego konieczne jest zastąpienie istniejących nad ulicami Inflancką i Żegrze/Chartowo nowymi, bardziej funkcjonalnymi obiektami inżynierskimi.W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ?Rataje ? Łacina?, część A widnieje zapis o nakazie utrzymania estakady. Nie oznacza to, że zarządca drogi nie rozpatrywał innych wariantów. Szczególnie w mediach podejmowana była przez przedstawicieli rożnych stowarzyszeń "kusząca" pod względem finansowym perspektywa przebudowy ulicy na poziomie gruntu i związane z tym oszczędności na inwestycji. Podczas analizy nie wzięto jednak pod uwagę budowy geologicznej doliny Obrzycy. Należy w tym miejscu podkreślić, że nienośne grunty osadowe i organiczne nie sprzyjają takim planom. Przeprowadzenie ulicy Krzywoustego na poziomie terenu związane będzie z koniecznością wymiany gruntu na wielką skalę, budową specjalnych zabezpieczeń konstrukcji jezdni, budową wyższych ekranów akustycznych, budową nasypów. Zmiana profilu podłużnego drogi wiąże się również koniecznością przebudowy wszystkich sieci infrastruktury technicznej. Przebudowy będą wymagać wszystkie relacje z istniejącą siecią dróg, obiektów i zagospodarowaniem przyległych terenów. Wszystko to, wraz z budową nasypów, przebudową skrzyżowań, będzie generować koszty o około 30 procent mniejsze niż budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką.Zarząd Dróg Miejskich szczegółowo przeanalizował również kwestie związane z bezpieczeństwem i płynnością ruchu, komfortem życia mieszkańców, aspektami społecznymi i środowiskowymi związanymi na przykład z zachowaniem terenów zielonych. Niezmiernie istotnymi i trudnymi do oszacowania finansowego. Wszystkie przemawiają za budową wiaduktów.<b>Komfort życia mieszkańców Rataj</b>Nie mogą dziwić pisma adresowane do Prezydenta, ZDM i mediów płynące od ratajskich rad osiedli (np. Rataje, Chartowo, Żegrze), które reprezentują około 90 tysięcy mieszkańców Poznania. We wszystkich otrzymanych pismach pojawia się stanowcze poparcie dla idei odbudowy tzw. estakady katowickiej.<b>Bezpieczeństwo i płynność ruchu </b>Wynika z możliwości bezkolizyjnego przejazdu przez skrzyżowania z ulicami Chartowo/Żegrze i Inflancką. Oszczędność czasu, kosztów jazdy, lepsza płynność ruchu dotyczyć będzie również komunikacji autobusowej, dla której w projekcie zostały przewidziane bus ? pasy.Rozwiązanie, zgodne z mpzg zapewnia również większe bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym.Warto w tym miejscu dodać, że nietrafiony jest argument o zwiększeniu ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych do centrum Poznania. Przypomnijmy, że pojazdy ciężarowe obowiązuje już od wielu lat zakaz wjazdu w ulicę Królowej Jadwigi i że mogą poruszać się jedynie jednym pasem ruchu ulicą Jana Pawła II lub Zamenhofa.<b>Kwestie środowiskowe</b>Rozwiązanie polegające na budowie ulicy na poziomie terenu radykalnie zmieni warunki ekologiczne w tym obszarze i utrudni przewietrzanie doliny Obrzycy. Nie wolno zapominać, że estakada jest ważnym elementem kształtowania środowiska!Warto również dodać, że przecięcie terenów zielonych (fragmentu Parku Rataje) uciążliwą arterią komunikacyjną oraz nasypami spowoduje kolejne pogorszenie warunków życia i wypoczynku mieszkańców Rataj. <b>Lepiej dla pieszych i rowerzystów</b>W projekcie przebudowy obiektu nad ulicą Inflancką została przewidziana budowa ciągu pieszo - rowerowego dzięki zastosowanym rozwiązaniom poprawie ulegnie bezpieczeństwo, komfort komunikacyjny najmniej chronionych uczestników ruchu. Warto również wspomnieć, że budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką sprzyja również i doskonale wpisuje się w ideę budowy tzw. Rower ? love, czyli sieci dróg rowerowych w rejonie parku Rataje, o którą postulują mieszkańcy w propozycjach budżetu obywatelskiego.
Zobacz więcej:
» Wiadomości z Magistratu. Spotkanie publiczne dotyczące planĂłw odbudowy estakady na Trasie Katowickiej
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej