*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ulica Obornicka - od nowa

2018-01-26
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zakończyła prace nad analizą dotyczącą układu komunikacyjnego w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu. Celem tych prac jest uporządkowanie funkcjonalne i komunikacyjne północnej części Poznania.

- Od kilku lat trwają prace nad kompleksowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi dla północnej części Poznania. W ramach tych działań zostały przygotowane projekty Nowej Naramowickiej i trasy tramwajowej wzdłuż ul. Naramowickiej, projekty modernizacji węzłów transportowych Lechicka/Naramowicka oraz Koszalińska/Lutycka wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi i połączeniem z Al. Solidarności - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Realizowany jest też projekt kolei metropolitalnej oraz budowa nowych przystanków kolejowych na Podolanach i Strzeszynie. Kwestia modernizacji ulicy Obornickiej to ostatni element tego układu, który wymaga stosownych projektów - dodaje Maciej Wudarski.

Dotychczasowe postulaty mieszkańców dotyczyły przebudowy ul. Obornickiej, co jednak się wiązałoby się z wyburzeniem nawet kilkunastu nieruchomości wzdłuż tej drogi, jak np. budynku Zespołu Szkół Specjalnych, czy też utrudniłoby funkcjonowanie nowy budynkom, które od drogi dzieliłyby 3 centymetry.

Miejska Pracownia Urbanistyczna proponuje by wybudować ul. Nową Obornicką. - W świetle wykonanych analiz najlepszym rozwiązaniem jest powstanie tzw. ul. Nowej Obornickiej - wyjaśnia Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. - Realizacja projektu rozbudowy ul. Obornickiej w obecnym jej przebiegu nastręcza wiele problemów. Najważniejsze z nich to brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków ruchu dla części użytkowników, nieodpowiednią obsługę przyległych terenów usługowych (w tym zaplecza parkingowego), czy też potrzebę rozbiórek budynków ze względu na niezbędne poszerzenia tej ulicy, w tym budynków o wartości historycznej. Istotnym argumentem za odstąpieniem od rozbudowy ulicy Obornickiej w jej obecnym przebiegu są możliwe konflikty społeczne - dopowiada Łukasz Olędzki.

Nie bez znaczenia są też potencjalne roszczenia i wykupy związane z realizacją w/w projektu. Z drugiej strony budowa Nowej Obornickiej generuje mniej problemów. Realizacja Nowej Obornickiej umożliwia remont istniejącej ul. Obornickiej w istniejących granicach pasa drogowego, jako ulicy lokalnej, z radykalną poprawą estetyki, warunków ruchu pieszych, rowerzystów i transportu publicznego. Ważnym argumentem za podjęciem prac nad projektem planu miejscowego dla rejonu Nowej Obornickiej jest zagrożenie wynikające z wpływających do urzędu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w obszarze korytarza rezerwowanego dla Nowej Obornickiej.

Nowa Obornicka miałaby się zaczynać od ul. Kurpińskiego, biec wzdłuż Drobnika i Stróżyńskiego do przedłużenia ul. Szymanowskiego i następnie łączyłaby się z obecną Obornicką w okolicach ul. Mateckiego. Pozostawienie obecnej ul. Obornickiej sprawi, że trasa prowadząca z Suchego Lasu do Poznania nie będzie zamknięta w czasie budowy tzw. Nowej Obornickiej. Dopiero po jej otwarciu, kiedy kierowcy będą mogli już korzystać z równoległej drogi, będzie można przystąpić do prac przy remoncie starej ul. Obornickiej.

W pierwszej kolejności konieczne będą prace nad projektem planu miejscowego dla tego terenu, by zabezpieczyć nieruchomości pod budowę Nowej Obornickiej. - Sporządzenie planu miejscowego jest niezbędne do ochrony korytarza dla Nowej Obornickiej. Jej realizacja wraz z przedłużeniem ulic K. Kurpińskiego i K. Szymanowskiego oraz modernizacja istniejącej ul. Obornickiej prowadzić będzie do usprawnienia ruchu autobusowego, rowerowego i pieszego w kierunku PST, nowego parkingu P&R i ronda E. Dembowskiego, ograniczenia uciążliwości na ul. Obornickiej i równoległych ulicach zbiorczych, rewitalizacji pasa drogowego istniejącej ul. Obornickiej oraz stworzenia szans na odpowiednie zagospodarowanie działek między istniejącą ul. Obornicką a ul. Nową Obornicką - podkreśla przedstawiciel MPU.

Na obecnym etapie ZDM będzie aplikował do budżetu miasta o środki na koncepcje drogową, której wykonanie da wsparcie dla pracy miejskich urbanistów. Realizacja i dofinasowanie będzie prawdopodobnie możliwe dopiero po zakończeniu obecnej perspektywy unijnej, po roku 2022.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe UMP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej