*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Dzięki działaniom ZDM i straży miejskiej lawety z reklamami znikają z ulic Poznania

2007-03-13
Lawety z reklamami stały się zmorą kierowców i drogowców. Problem ten dotyczy głównie dużych miast, takich jak Poznań. Kierowcy wielokrotnie skarżyli się, że lawety parkujące w centrum miasta zajmują miejsca przeznaczone dla samochodów. Drogowcy ze zrozumieniem przyjmowali rozżalenie kierowców, ale istniejące przepisy prawne pozwalają zarządcom dróg pobierać opłaty za parkowanie w strefie tylko od pojazdów samochodowych. Problem polega na tym, że laweta takim pojazdem nie jest. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od początku stał na stanowisku, że lawety z umieszczonymi na nich reklamami to reklamy, a ustawiający je w pasie drogowym muszą uzyskać zgodę zarządcy drogi. W roku ubiegłym, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jednej z firm naliczył opłaty karne za nielegalne zajęcie pasa drogowego na cele reklamowe. Firma odwołała się od decyzji ZDM do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Poznaniu. Wprawdzie z powodów formalnych firma kary nie zapłaciła, ale SKO uznało, że laweta z umieszczoną na niej reklamą jest reklamą. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w uzasadnieniu odniosło się do definicji reklamy: "Definicja reklamy określona w art. 4 Ustawy o drogach publicznych stwierdzając, że jest to nośnik informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami w żadnym przypadku nie przesądza, że może nią być jedynie taki nośnik, który jest trwale połączony z gruntem. Wykładnia gramatyczna i celowościowa, a także utrwalone orzecznictwo każą przyjąć, że o umieszczeniu reklamy w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pod drogą pasem terenu w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi. <b>Nie ma natomiast znaczenia metoda ekspozycji reklamy np. przy wykorzystaniu mogących się przemieszczać obiektów. Wobec powyższego należy przyjąć za bezsporne, że w niniejszym przypadku doszło do zajęcia pasa drogowego poprzez usytuowanie w jego obszarze przyczepy samochodowej z zainstalowanej na niej reklamą". </b>Dzięki tej decyzji ZDM do dnia dzisiejszego, wszczął ponad czterdzieści postępowań administracyjnych za nielegalne zajęcie pasa drogowego na cele reklamowe. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt.3 i § 4 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.Działania na rzecz usunięcia lawet z centrum miasta podejmuje także Straż Miejska. Strażnicy posiadają orzeczenie sądu, który orzekł, że właściciel lawety wykorzystuje drogę na „cele nie związane z gospodarką transportową i komunikacyjną”, co jest niezgodne z przepisami. Sąd ukarał właściciela reklamy grzywną. Widać, że praca drogowców i municypalnych przynosi pożądane efekty – lawety znikają z ulic miasta. Nasze działania wsparte zostały także przez media i mieszkańców, za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zobacz także:www.//miasta.gazeta.pl/poznan/1,36031,3942523.html<i>trzy pierwsze fotografie zostały wykonane 5.02.2007 r., ostatnia miesiąc później</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej