*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Marcelińska

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek pomiędzy ul. Bułgarską a ul. Przybyszewskiego

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 133 szt. (młode),
Drzewa: 49 szt. (starodrzew)
Krzewy: 834m2 (e), 1500 m2 (i)
Specyfika projektu: branża zieleń

Realizacja (rok): 2011, 2012
Rewaloryzacja zieleni w pasie drogowym ul. Marcelińskiej wykonywana jest etapami. W projekcie zieleni, dominują dwa gatunki drzew: kasztanowiec biały i głóg pośredni ‘Poul’s Scarlet’. Pomimo tego, że kasztanowce nie są obecnie gatunkiem stosowanym do odtwarzania zadrzewień przyulicznych, zdecydowano się na ich posadzenie ze względu na dość dobrze zachowany fragment starodrzewu od strony ul. Przybyszewskiego. W 2012 r. drzewa te objęto kompleksową pielęgnacją w ramach „Programu poprawy warunków siedliskowych starodrzewu”. Powiększono istniejące misy drzew poprzez częściowe odbrukowanie terenu utwardzonego płytami ażurowymi. Nie miało to jednak wpływu na zmniejszenie liczby miejsc postojowych. Jeśli chodzi o samą poprawę warunków siedliskowych, zastosowano zabiegi dokorzeniowego nawożenia. Dla każdego z drzew wykonano od kilku do kilkunastu nawiertów (w zależności od powierzchni terenu zieleni, powierzchni misy drzewa) uzupełniając je mieszanką żwiru, torfu obojętnego i nawozów wieloskładnikowych z dodatkiem mikroelementów. Prace zrealizowano na podstawie wskazań Z. Chachulskiego opisanych w publikacji: „Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych” (2011). Kolejny odcinek ulicy Marcelińskiej (pomiędzy ul. Ostroroga a ul. Grochowską) uzupełniono głogami, nawiązując do starodrzewu po północnej stronie. Szersze pasy trawników zagospodarowano krzewami róży w odmianie ‘Dart’s Defender’ lokalizując je w takiej odległości od jezdni, aby zasolone błoto pośniegowe w zimie nie przedostawało się do strefy korzeniowej. W celu ograniczenia skutków szkodliwego wpływu soli na zieleń co roku stosowane są tu maty słomiane. Ponadto odtworzono zniszczone fragmenty żywopłotu z ligustru pospolitego. Zrewaloryzowana zieleń podlega intensywnej pielęgnacji, wyłączając starsze szpalery krzewów żywopłotowych utrzymywanych ekstensywnie. Ostatni fragment ulicy Marcelińskiej (skwer na wysokości ul. Rycerskiej oraz teren zieleni w kierunku Fortu VIIa) obsadzono lipami srebrzystymi w odmianie ‘Brabant’. Dzięki takiemu zróżnicowaniu gatunkowemu, przemienności kwitnienia drzew i krzewów, ulica ta zmienia się wraz z porami roku i tym samym zachęca pieszych do przebywania w przestrzeni publicznej. Prace związane z pielęgnacją starodrzewu i rewaloryzacją zieleni są finansowane częściowo ze środków Rady Osiedla Stary Grunwald.
Legenda: e- pielęgnacja ekstensywna, i- pielęgnacja intensywna


Dowiedz się więcej