*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Utrzymanie informacji ulicowej na terenie miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych, w których wykonano informację ulicową wg standardów SIM Poznań.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Tel. nr 061/6477308, email: kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania informacji ulicowej dla miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych wg poniższych zasad:
1. Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem lokalizacji oraz treści informacji ulicowej opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe LINIA s.c. warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ref. DZ/RSIM/341/078/09 (I etap-34 jedn. obszar.) i D/RSIM/341/061/12 ( II etap ? 16 jedn. obszar.) oraz DZ.RB.3413.71.2015 ( III etap ? 7 jedn. obszar.) wraz z załącznikami.
2. Utrzymanie obejmuje:
- wykonanie nowych tablic ulicowych wraz z montażem /demontażem, wymianę nośnika / słupka,
- naprawę obróconych tablic ulicowych, naprawę przekrzywionych słupków
3. Po pisemnym zawiadomieniu drogą e-mailową lub telefoniczną przez Zamawiającego o potrzebie dokonania wymiany uszkodzonego/zniszczonego słupka lub tablicy Wykonawca będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych na wykonanie zakresu określonego przez Zamawiającego w pakiecie zleceniowym, natomiast na naprawę obróconych tablic lub naprawę przekrzywionego słupka 12 godzin.
Maksymalna kwota zleceń 100 tys netto

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Miasto Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.12.2017
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
2. W ofercie należy wpisać ceny jednostkowe oraz wynikające z nich szacunkowe koszty wykonania prac jakie zamawiający przewiduje do wykonania w 2017 roku. Ceny jednostkowe podane przez wybranego przez zamawiającego wykonawcę pozostaną stałe. Szacunkowy zakres zamówienia przyjęty wyłącznie na podstawie prac z roku 2016 może ulec zmianie (określono jedynie maksymalna kwotę zleceń).
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Najkorzystniejsza oferta zostanie opublikowana na stronie Internetowej Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402.108.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-03-02, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -utrzymanie informacji ulicowej na terenie miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych nie otwierać przed 02.03.2017 godz. 10.15
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r. o godz. 10:15.


Dowiedz się więcej