*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
projekty stałej organizacji ruchu dla na terenie miasta Poznania dzielnica Wilda.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Tel. nr 061/6477204
hwisniewska@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Należy opracować projekty stałej organizacji ruchu dla następujących lokalizacjach :

1. Ulica Niedziałkowskiego, na odcinku od ulicy Wierzbięcice do Przemysłowej
-należy sprawdzić istniejące oznakowanie pionowe i zaprojektować oznakowanie poziome stosownie do przyjętego sposobu parkowania
-dodatkowo, dla parkowania ukośnego pod kątem 450, w celu uniknięcia nieprawidłowego parkowania i wymuszenia na kierowcach pozostawienia właściwej szerokości dla pieszych, na chodniku zaprojektować separatory ruchu

2. Ulica Pamiątkowa, na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do Fabrycznej
- należy sprawdzić istniejące oznakowanie pionowe i zaprojektować oznakowanie poziome stosownie do przyjętego sposobu parkowania
-dodatkowo, dla parkowania równoległego na chodniku, na odcinku od Madalińskiego do Fabrycznej, w celu uniknięcia nieprawidłowego parkowania oraz wymuszenia na kierowcach pozostawienia właściwej szerokości dla pieszych, zaprojektować separatory ruchu
-powyższe sprawdzić dla parkowania ukośnego na odcinku od 28 Czerwca 1956r. do Madalińskiego

3. Ulica Górna Wilda - przystanki tramwajowe ?Rynek Wildecki?
-zaprojektować słupki lub inne elementy uniemożliwiające parkowanie pojazdów w strefie przystankowej w oparciu o projekt stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Górna Wilda / Wierzbięcice, wykonany przez ZDM i 12.02.2017r przesłany do Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, do zatwierdzenia
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30 lipca 2017
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Oferent powinien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć aktualny wpis do CEIDG lub KRS.
Oferent powinien pod rygorem odrzucenia oferty załączyć referencje dotyczące wykonania organizacji ruchu za ostatnie 2 lata.
Projekty organizacji ruchu powinny zostać opracowane zgodnie z Zarządzeniem
nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r w sprawie wytycznych jakim powinny odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowywane
i opiniowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402/213/2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-05-04, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem - projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta Poznania -Wilda
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 04.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zleceniodawcy .


Dowiedz się więcej