*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
dostawa i montaż 3 luster drogowych prostokątnych oraz 15 luster drogowych okrągłych zgodnie ze wskazaniem zamawiającego na terenie m. Poznań
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Tel. nr 061/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 luster drogowych prostokątnych montowanych na słupku oraz 15 luster drogowych okrągłych montowanych na ścianie tunelu PST zgodnie ze wskazaniem zamawiającego na terenie m. Poznań w poniższych lokalizacjach:

- Wieruszowska / Ziębicka
- Dziewińska /Kmicica
- Małoszyńska /Rzepińska
- Przystanki PST wzdłuż ścieżki rowerowej- lustra okrągłe

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
- Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
- Najkorzystniejsza oferta zostanie opublikowana na stronie Internetowej Zleceniodawcy.
- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402.244.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-05-26, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dostawa i montaż luster drogowych?
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 26.05.2017 r. o godz. 12:00
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
wykonanie wielowariantowej koncepcji organizacji uspokojonego ruchu dla Osiedla Jeżyce wraz z konsultacjami z Rada Osiedla Jeżyce
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Tel. nr 061/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielowariantowej koncepcji organizacji uspokojonego ruchu dla Osiedla Jeżyce wraz z konsultacjami z Rada Osiedla Jeżyce:

- Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej - zał. nr 2.
- Obszar Osiedla Jeżyce w Poznaniu, tj. teren ograniczony ulicami Roosevelta, Bukowską, Przybyszewskiego, Żeromskiego - bez tych ulic oraz linią kolejową nr 351.
- zwiększenie komfortu zamieszkiwania na lokalnych ulicach Jeżyc (ze względu na warunki akustyczne, stan powietrza i inne) poprzez uspokojenie ruchu
- zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszo i rowerem po ulicach lokalnych Jeżyc
- ograniczenie ruchu tranzytowego przez ulice lokalne Jeżyc przez jego uniemożliwienie lub uczynienie uciążliwym i nieopłacalnym czasowo.
- Opracowanie wykonać przeprowadzając konsultacje z Rada Osiedla Jeżyce
- Harmonogram realizacji oraz forma dostarczenia opracowania zgodnie ze specyfikacja techniczną
- Projekt należy wykonać w czterech egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.
- Narzędzie symulacyjne w postaci modelu ruchu na Jeżycach wraz z analizą ruchu w tym (dostępne będzie od 31.05.2017)
a. Pliki *.rer zgodne z programem PTV VISUM 12.5 oraz
b. pliki *.inp zgodne z programem PTV VISSIM 5.40

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.12.2017
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu obszarowych koncepcji uspokojenia ruchu - wykonanie minimum jednej wariantowej koncepcji lub projektu obszarowego uspokojenia ruchu na przestrzeni ostatnich 5 lat,
4. Najkorzystniejsza oferta zostanie opublikowana na stronie Internetowej Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402.245.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-05-25, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?opracowanie wielowariantowej koncepcji uspokojonego ruch na Osiedlu Jeżyce?
Termin związania ofertą: 14 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2017 r. o godz. 12:00.


Dowiedz się więcej