*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szyperskiej w Poznaniu zgodnie z zatwierdzonym projektem na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Garbary.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tel. nr 061/6477308, kspychala@zdm.poznan.pl
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szyperskiej w Poznaniu zgodnie z zatwierdzonym projektem na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Garbary :

Wykonanie oznakowania zgodnie z:
o wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej
o Informacją uzupełniającą
o Projektem Stałej Organizacji Ruchu
o Zatwierdzeniem projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.12,2017
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty brukarskie.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402. 594.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-22, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szyperskiej?
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 22.11.2017 godz. 10.00 - ZDM


Dowiedz się więcej