*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
utrzymanie i wykonywanie napraw /dostaw następujących elementów paneli informacyjnych wg standardów SIM
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Wydział Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu Tel. nr 061/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i utrzymanie paneli informacyjnych w Poznaniu:

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do utrzymanie i wykonywanie napraw /dostaw paneli informacyjnych wg standardów SIM.

a) Panele z informacją osiedlową IO (70 szt.) i koła ratunkowe KR(21 szt.)
b) Panele i gabloty informacyjne pod przejściach podziemnych ul. Matyi

2. Wykonawca wykona zlecone prace ? naprawa/dostawa i utrzymanie np. wymiana szyby, uszkodzonej matówki, wydruk treści, naprawa panelu i gabloty, naprawy elektryczne zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Po pisemnym zawiadomieniu (również drogą emaliową) przez Zamawiającego o potrzebie dokonania naprawy Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej wykonania, a zlecony rodzaj naprawy wykona w terminie 5 dni roboczych.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
minimum dwuletnie doświadczenie w naprawie i montażu elementów systemu informacji miejskiej
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402/25/2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-01-25, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?utrzymanie paneli informacji osiedlowej na terenie miasta Poznania?
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 25.01.2018 r. o godz. 10:00.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
utrzymanie informacji kołowej dla kierowców na terenie miasta Poznania wg standardów SIM Poznań
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Wydział Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu Tel. nr 061/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania informacji kołowej dla kierowców , a w tym wykonanie znaków oraz konstrukcji wsporczych, napraw i aktualizacji treści znaków informacji kierującej dla kierowców, wg poniższych zasad:
1. Wykonawca wykona prace zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o potrzebie wykonania znaków Wykonawca przedstawi w ciągu 5 dni projekt (według wytycznych Zamawiającego) oraz kosztorys prac, a po ich akceptacji przez Zamawiającego będzie miał maksymalnie 20 dni roboczych na pełne wykonanie zadania, natomiast na prace interwencyjne celem usunięcia uszkodzonych elementów oznakowania 24 godziny.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: - od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
minimum dwuletnie doświadczenie w wykonaniu i montażu oznakowania pionowego
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402/24/ 2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-01-25, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?utrzymanie informacji kołowej dla kierowców na terenie m. Poznania?
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 25.01.2018 r. o godz. 10:00.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
utrzymanie informacji ulicowej na terenie miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych, w których wykonano informację ulicową wg standardów SIM Poznań
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Wydział Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu Tel. nr 061/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania informacji ulicowej dla miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych wg poniższych zasad:
1. Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem lokalizacji oraz treści informacji ulicowej opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe LINIA s.c. warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ref. DZ/RSIM/341/078/09 (I etap-34 jedn. obszar.) i D/RSIM/341/061/12 ( II etap ? 16 jedn. obszar.) oraz DZ.RB.3413.71.2015 ( III etap ? 7 jedn. obszar.) wraz z załącznikami.
2. Utrzymanie obejmuje:
- wykonanie nowych tablic ulicowych wraz z montażem /demontażem, wymianę nośnika / słupka,
- naprawę obróconych tablic ulicowych, naprawę przekrzywionych słupków
3. Po pisemnym zawiadomieniu drogą e-mailową lub telefoniczną przez Zamawiającego o potrzebie dokonania wymiany uszkodzonego/zniszczonego słupka lub tablicy Wykonawca będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych na wykonanie zakresu określonego przez Zamawiającego w pakiecie zleceniowym, natomiast na naprawę obróconych tablic lub naprawę przekrzywionego słupka 12 godzin.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018
Wymagane wadium: nie dotyczy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
doświadczenie w wykonywaniu oznakowania systemu informacji miejskiej
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RO.402.020.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do:
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-01-22, godz 08:00 Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?utrzymanie informacji ulicowej na terenie miasta Poznania w 57 jednostkach obszarowych?
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 22.01.2018 r. o godz. 10:00.


Dowiedz się więcej