*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Opiniowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

drukuj
Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający
1. Nazwę Wnioskodawcy, miejsce prowadzonych robót, czas realizacji (od – do), nazwę Wykonawcy, nazwisko i podpis Projektanta,
2. Projekt czasowej lub docelowej organizacji ruchu w trzech egzemplarzach.
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Organizacji Ruchu, tel. +48 61 647 72 14, fax +48 61 647 72 17
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od złożenia. Projekt zostaje zaopiniowany, odesłany w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucony
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 j.t)
Zarządzenie nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015r
Załącznik do zarządzenia nr 15
Tryb odwoławczy: W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.
Inne informacje: Do projektu powinny być dołączone opinie:
1. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
2. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu – dla dróg, na których odbywa się ruch pojazdów komunikacji miejskiej.
Wykaz dróg znajduje się w zakładce „Informacje”, w punkcie „Drogi publiczne w administracji ZDM”
Informujemy, że od dnia 01.01.2015r. projekt zatwierdza Miejski Inżynier Ruchu.
Urząd Miasta Poznania - Wydział Transportu i Zieleni - Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu
więcej <


Dowiedz się więcej