*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

drukuj
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek z określeniem jakiego typu zjazdu dotyczy (tymczasowy, docelowy). Do wniosku należy dołączyć:
  1. dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z koncepcją zagospodarowania terenu i propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów technicznych,
  2. charakterystykę obiektu, w tym rodzaj działalności (gospodarcza, mieszkaniowa),
  3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją,
  4. odpowiednio wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  5. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty rejestrowe firmy (KRS, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
  6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto),
+48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 90 (Jeżyce), +48 61 647 75 78 (Wilda).
Opłaty: Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1826, j.t.). Opłata wynosi:
  1. za wydanie zezwolenia - 82zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
  2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO BP S.A.
Nr 94102040270000160212620763
lub w punkcie kasowym Urzędu, zgodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009 r. Nr. 180, poz. 3038, ze zm.)
Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, j.t., ze zm.),;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264, j.t.), a, a także §1 pkt. 1 i 2, §2, §3 uchwały nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2004r., Nr 101, poz. 2035, j.t., ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, j.t.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, j.t., ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz.1827, j.t.).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje: Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, a następnie wystąpić do ZDM z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
więcej <


Dowiedz się więcej