*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

drukuj
Wymagane dokumenty: Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy osób fizycznych:
  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy odbiorców instytucjonalnych:
  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS.
  4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
  5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

We wniosku należy zadeklarować określone przez Wnioskującego wielkości powierzchni (dachów, dróg, placów, parkingów, itp.) o trwałej nawierzchni, z których wody opadowe i roztopowe spływają powierzchniowo na ulicę uzbrojoną w kanalizację deszczową, bądź z których wody opadowe i roztopowe wprowadzane są przyłączem do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych miejskiej kanalizacji deszczowej przynależne do następujących grup :

GRUPA 1: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w grupie 2;

GRUPA 2: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni będące drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną;

GRUPA 3: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych powierzchni dachów, które nie zostały wymienione w pozostałych grupach taryfowych;

GRUPA 4: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09
Informacji udziela Zespół ds. kanalizacji deszczowej tel.+48 61 647 72 24
Opłaty:
Wyszczególnienie składowych ceny Grupa I cena zł/m3 netto Grupa II cena zł/m3 netto Grupa III cena zł/m3 netto Grupa IV cena zł/m3 netto
Cena techniczna dachy - - 2,69 2,69
Cena techniczna nawierzchnie 3,34 3,34 - -
Opłata stała za usługi wodne 0,20 0,20 0,20 0,20
Opłata zmienna za usługi wodne 0,75 0,75 0,75 0,75
- - - - -
Łączna cena jednostkowa netto 4,29 4,29 3,64 3,64
Łączna cena jednostkowa brutto 4,63 4,63 3,93 3,93

W przypadku zastosowania urządzeń do retencjonowania wody, stawki ulegają obniżeniu ze względu na stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody deszczowej do rocznego odpływu wód deszczowych z terenów uszczelnionych w wysokości:

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wód opadowych do rocznego odpływu wód opadowych z terenów uszczelnionych Grupa I i II Cena zł/m3 netto Grupa I i II Cena zł/m3 brutto Grupa III i IV Cena zł/m3 netto Grupa III i IV Cena zł/m3 brutto
0% 4,29 4,63 3,64 3,93
Od 0% do 10% 4,16 4,50 3,51 3,79
Od 10% do 20% 4,04 4,36 3,39 3,66
Od 20% do 30% 3,91 4,23 3,26 3,52
Powyżej 30% 3,61 3,90 2,96 3,20
Termin i sposób załatwienia: Usługa odbierania wód opadowych i roztopowych przez miejską sieć kanalizacji deszczowej realizowana jest na podstawie umowy. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prześle druk umowy w terminie 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.
Inne informacje: Dokumenty wymagane przy odbiorze technicznym punktu włączenia nowo wybudowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w Poznaniu:

- kserokopia warunków technicznych wydanych przez Aquanet S.A.;
- uzgodniony przez Aquanet S.A. projekt i obliczenia zastosowania urządzeń ograniczających przepływ;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa i szkic w 2 egz.) z załączonym w formie tabelarycznej wykazem rzędnych i współrzędnych, z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku;
- dane opisowe sposobu włączenia przyłącza do kanału, średnica przyłącza, jego materiał i długość;
- pisemne potwierdzenie, że wszystkie wymogi, dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zawarte w warunkach technicznych AQUANET S.A. zostały spełnione;
- kserokopia złożonego wniosku o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych;
- pisemne potwierdzenie, że instalacja jest kompletna i gotowa do eksploatacji;
- w przypadku gdy inwestor nie uczestniczy w odbiorze osobiście – pisemne upoważnienie dla osoby, która reprezentuje inwestora podczas odbioru.

Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wprowadził dodatkowe parametry wpływające na obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Uwzględniliśmy oczekiwania odbiorców usługi i wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. W obliczeniu ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych uwzględniono umniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych trafiających do kanalizacji w porównaniu do zmierzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ilości opadów atmosferycznych. Powyższy fakt znajduje odzwierciedlenie w obliczeniu ilości wód opadowych i roztopowych będącej iloczynem: powierzchni spływu w m², wysokości opadów atmosferycznych dla miasta Poznania w danym okresie obrachunkowym oraz wartości współczynnika spływu uwzględniającego charakter i szczelność powierzchni spływu.

Wartości współczynników wyznaczone przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej charakteryzujące poszczególne powierzchnie o trwałej nawierzchni zostały przedstawione w drugostronnie zamieszczonej tabeli. Opracowane ceny taryfowe zostały obliczone z uwzględnieniem współczynnika spływu 0,8, będącego uśrednioną wartością charakteryzującą powierzchnie o trwałej nawierzchni ujęte w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania. Jeżeli jednak uśredniony współczynnik spływu dla powierzchni będącej w Państwa władaniu i wymienionej w zawartej umowie różni się znacząco od naszego oszacowania prosimy o pisemną informację w tej sprawie. Na podstawie Państwa wniosku szczegółowe współczynniki spływu wprowadzimy w formie aneksu do zawartej umowy i uwzględnimy je przy naliczaniu opłat.

Współczynniki spływu dla powierzchni o nawierzchni trwałej
Lp. Symbol Nazwa Współczynnik spływu
1. MB - nawierzchnia bitumiczna 0,90
2. BT - nawierzchnia betonowa 0,90
3. BT - nawierzchnia z kostki

prefabrykowanej (z Eko-kostki)

0,80

(0,50)

4. KK - nawierzchnia z kostki kamiennej 0,80
5. KL - nawierzchnia klinkierowa 0,75
6. PB - nawierzchnia z prefabrykatów

betonowych (z prefabrykatów ażurowych)

0,75

(0,40)

7. BR - nawierzchnia brukowcowa 0,70
więcej <


Dowiedz się więcej