*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki)

Wymagane dokumenty: Umotywowany wniosek zainteresowanego zgodny ze wzorem (formularz wniosku)
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Wydział Organizacji Ruchu, tel. +48 61 647 72 17, fax +48 61 647 72 17
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, j.t., ze zm.).
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
więcej <


Dowiedz się więcej