*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania

drukuj
>
Wymagane dokumenty: Przysługuje pojazdom służbowym jednostek użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, czy Archiwum Państwowe, świadczących na rzecz mieszkańców w Strefie Płatnego Parkowania nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym.
Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek kierownika jednostki (sprzedane mogą być nie więcej niż trzy 25 dniowe karty abonamentowe).
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70,
e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl
Opłaty: Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 50% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/03 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.) stawki opłat
Termin i sposób załatwienia: Na miejscu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.
Podstawa prawna: Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t.).
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej