*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego/stoiska promocyjnego

drukuj
,

Wymagane dokumenty: Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej obiektu handlowego zawierający:
1. rzut poziomy obiektu,
2. termin ekspozycji,
Ponadto do wniosku należy załączyć:
1. mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów,
2. pozytywna opinia koordynatora ds. estetyki wizerunku miasta wraz z zatwierdzonym projektem lub wizualizacją,
3. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
4. określenie sposobu zabezpieczenia potrzeb sanitarno – higienicznych klientów i zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na funkcjonowanie ogródka gastronomicznego,
5. umowa (kopia za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) najmu lokalu, przed którym ma być usytuowany ogródek gastronomiczny.
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 53 (Stare Miasto, Wilda), tel. +48 61 647 72 21 (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto).
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt. 4, § 5 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maj 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (ze zm.) ustala się następujące stawki opłat za 1m2 za 1 dzień zróżnicowane wg stref: zobacz aktualne stawki
Ogródki i stoiska promocyjne
(stawki opłat za 1 m2 za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)
1,00zł strefa Staromiejska
0,80zł strefa Śródmiejska
0,60zł strefa Pośrednia
0,40zł strefa Peryferyjna


Opłaty obowiązujące w sezonie zimowym: listopad – marzec
Tylko stoiska promocyjne
(stawki opłat za 1 m2 za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)
0,50zł strefa Staromiejska
0,40zł strefa Śródmiejska
0,30zł strefa Pośrednia
0,20zł strefa Peryferyjna
Termin i sposób załatwienia: Wydawanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)..
Uchwała Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Staromiejski w Poznaniu”.
Uchwała Nr XXXI/207/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.)..
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje: W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
więcej <


Dowiedz się więcej