*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

drukuj
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
Formularz wnioskuo wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego
Formularz wnioskuo wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel.+48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 69 .
Opłaty: Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające - zobacz
Termin i sposób załatwienia: Kategoria I - wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Kategoria II - wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Kategoria III - wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Kategoria VII- wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów lub do 30 dni w przypadku, gdy przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przygotowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. W takim przypadku organ powiadamia wnioskodawcę w ciągu 7 dni o tym fakcie.

Podstawa prawna: WAŻNE: Przeczytaj szczegółową informację o nowych przepisach związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych.
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, t.j. ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305, t.j. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) -
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366) -
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629) -
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.1907.j.t. ze zm.)
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Inne informacje: Opłatę za wydanie zezwolenia można uiścić gotówką w kasie ZDM od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub przelewem na konto nr 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057.
Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
więcej <


Dowiedz się więcej