*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Część I - Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej

drukuj
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
- zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, - dokument potwierdzający tożsamość, - dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), - dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu. Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym. Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia.................... lub w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00
Informacje w sprawach merytorycznych: 795 525 662, 696 402 055 (telefony służbowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)
.
Miejsce złożenia dokumentów: Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.
Opłaty: Uchwała Nr XXI/286/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu.
Termin i sposób załatwienia: Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.128, t.j., ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846),Uchwała Nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
Tryb odwoławczy: Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Poznania lub Policji.
więcej <


Dowiedz się więcej