*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. II - dot. pojazdów dla których wydano dyspozycję usunięcia a następnie odstąpiono od ich usunięcia ze wzgl. na ustanie przyczyny

drukuj
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
Uchwała Nr XXI/286/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. Wpłatę kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi należy dokonać na wskazany rachunek bankowy: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia.................... lub w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00
Informacje w sprawach merytorycznych: 795 525 662, 696 402 055 (telefony służbowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-lxiv-1009-vi-2014-z-dnia-2014-03-18,51247/
Termin i sposób załatwienia: Zgodny z zasadami organu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu
Podstawa prawna: art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.128, j.t., ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846), Uchwała Nr XXI/286/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
Tryb odwoławczy: Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Poznania lub Policji.
więcej <


Dowiedz się więcej