*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym tzw."wraki"

drukuj
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tożsamość, - dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), - dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu. Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Miejsce złożenia dokumentów: Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.
Opłaty: Wpłatę należności w wysokości 40,59 zł za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia.................... lub w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00
Podstawa prawna: art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.128, j.t., ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. z 2011 r., Nr 143, poz. 845).
Tryb odwoławczy: Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do Zarządu Dróg Miejskich lub do zarządcy drogi który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
więcej <


Dowiedz się więcej