*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania zadań własnych Miasta Poznania w zakresie informowania, promocji, konsultacji społecznych prowadzonych i finansowanych w całości z budżetu Miasta Poznania

drukuj
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem zadania. Do wniosku należy dołączyć: 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
3. zgłoszenie wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu – zgodnie z pouczeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu,
4. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 90 (Jeżyce), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 39 (Stare Miasto), +48 61 647 75 78 (Wilda).
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 2b Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Poznania, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami). Opłata za wniesienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. którą można wnosić na konto: nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych, PKO BP S.A.,
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
Podstawa prawna: Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
Art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt. 1 i 4, ust. 3, ust. 4, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także §1 pkt.1 i 4, §2b, §3 uchwały nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, j.t. ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1827).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Inne informacje: W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokośc

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
Pliki do pobrania: WNIOSEK
ZGŁOSZENIE_MIR
więcej <


Dowiedz się więcej