*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem handlu i reklam)

drukuj
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz formularz oświadczenia (oświadczenie to podpisują tylko podmioty (osoby) umieszczające urządzenie obce w pasie drogowym), doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Do wniosku należy dołączyć:
  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, w przypadku wniosku o umieszczenie kontenera wypełniony szkic.
  2.formularz oświadczenia na opłaty za wbudowanie urządzenia w pas drogowy ulicy…,
  3.potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji (NK) – kopia uzgodnienia,
  4.oświadczenie o:
  - posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę
  - zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,
  - zamiarze budowy
  5.zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  6.zgłoszenie wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu – zgodnie z pouczeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu,
  8.potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni przez jednostkę specjalistyczną,
  9.dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
  10. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 -WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto),
+48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 90 (Jeżyce) +48 61 628 65 78 (Wilda).
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 1 pkt. 1 i 2, § 1 i 2, § 2, § 3 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, ze zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Poznania, ze zm., działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania zobacz aktualne stawki
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 13, 13a i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także §1 pkt.1 i 2, §2, §3 uchwały nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, j.t. ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1827).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje: W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
Pliki do pobrania: WNIOSEK
OŚWIADCZENIE_WBUDOWANIE
OŚWIADCZENIE_WUiA
SZKIC_KONTENER
ZGŁOSZENIE_MIR
więcej <


Dowiedz się więcej