*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów zwolnionych z opłaty na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t., ze zm.)

drukuj
Wymagane dokumenty: - WNIOSEK O WPIS DO ERPZ • Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku właściciela pojazdu - kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
• b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a - kopię dowodu rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo-skutkowy wykorzystania pojazdu przez podmioty wskazane w ust.2
• kopia dokumentu rejestrowego placówki
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61 – 623 Poznań
Opłaty: Złożenie wniosku nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów
Podstawa prawna: Art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t., ze zm.) oraz wymienione w § 7 ust. 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej