*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Wniosek o wyrażenie zgody lub wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów z pasa drogowego.

drukuj
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek.
  - rysunek lub mapa z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia / przesadzenia* (*niepotrzebne skreślić)
  - fotografia wnioskowanych drzew lub krzewów
  - * oświadczenie o pokryciu kosztów wycinki roślin oraz wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań wynikających decyzji zezwalającej na wycinkę (ZAŁĄCZNIK NR 1)
  - * plan nasadzeń rekompensacyjnych na działce będącej własnością Wnioskodawcy (ew. pisemnej zgody właściciela nieruchomości, na której mają być wykonane nasadzenia rekompensujące)
  - ** kserokopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu, wydana przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z projektem zjazdu
  * dot. spraw, gdy wycinka leży w interesie Wnioskodawcy (np.: budowa ogrodzenia i innych oraz budowa/przebudowa zjazdu)
  ** dot. kolizji zieleni z budową/przebudową zjazdu
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Terenów Zieleni, tel. +48 61 647 72 64.
Opłaty: Nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia: Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016, poz.2134, t.j.)
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Inne informacje: Nie dotyczy
więcej <


Dowiedz się więcej