*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

O ZDM

Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich.

W ramach swoich obowiązków ZDM zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a także wykonuje zadania w zakresie inżynierii ruchu na tych drogach.

Do zadań ZDM wynikających z ustawy o drogach publicznych należy:

 1. Opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dla organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. Pełnienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. Realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. Koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym;
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 14. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 16. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym;
 17. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 18. Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe dróg publicznych jako skutek uchwał planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowanie nimi, w tym w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w punktach 17 i 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Do zadań ZDM wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym należy:

 1. Przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu i przekazywanie opinii wraz z dokumentacją do rozpatrzenia organowi zarządzającemu ruchem;
 2. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 3. Analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności;
 4. Analizowanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów i przedkładanie wraz z rekomendacją do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem;
 5. Wdrażanie organizacji ruchu przygotowanych we własnym zakresie i zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem;
 6. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji dla potrzeb zarządcy drogi;
 7. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych jako zarządca drogi i przekazywanie opinii organowi zarządzającemu ruchem;
 8. Wspieranie działania zarządcy ruchu dot. kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 9. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organem zarządzającym ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami. Organizowanie prac i prowadzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu;
 10. Przyjmowanie i opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny oraz przekazywanie opinii wraz z dokumentacją do organu zarządzającego ruchem;
 11. Podejmowanie działań w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 12. Gromadzenie informacje o ruchu i jego skutkach;
 13. Organizacja parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wewnętrznych pozostających w administracji Zarządu, pobieranie, kontrola i egzekucja opłat za parkowanie na tych drogach;

Ponadto ZDM wykonuje inne zadania niewynikające z ustaw: o drogach publicznych i Prawo o ruchu drogowym:

 1. Organizacji, utrzymania i ochrony systemu informacji miejskiej;
 2. Budowy i utrzymania oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz na podstawie odrębnych decyzji Prezydenta Miasta Poznania iluminacji obiektów i terenów poza pasem drogowym;
 3. Utrzymania kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz kolektorów deszczowych poza tym pasem, pozostających na stanie majątkowym Zarządu;
 4. Działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych;
 5. Utrzymania istniejącego przed dniem 3 września 2013 r. oświetlenia znajdującego się na drogach, placach oraz ulicach ogólnodostępnych niezarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami miejskimi;
 6. Pokrywania kosztów energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia terenów opisanych w punkcie 5.

Do zadań ZDM wynikających z innych ustaw należy:

 1. Realizacja zadań określonych w art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności uzgadnianie wysokości i wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, które przeszły z mocy prawa na własność gminy oraz Skarbu Państwa w związku z zatwierdzeniem projektu podziału oraz ujawnieniem w księdze wieczystej odpowiednio praw Miasta Poznania lub Skarbu Państwa do tych gruntów;
 2. Wykonywanie czynności określonych w art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w zakresie ustalania wysokości i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska: za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych do środowiska;
 3. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, ich przechowywaniem w sytuacjach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem czynności, których prowadzenie ww. ustawa nakłada na Straż Miejską i Policję.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  ZDM działa na podstawie przepisów prawa, a zwłaszcza na podstawie przepisów:
  a) ustawy o samorządzie gminnym;
  b) ustawy o drogach publicznych;
  c) ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  d) ustawy o finansach publicznych;
  e) ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  f) ustawy Prawo ochrony środowiska;
  g) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  h) uchwały w sprawie zarządzania drogami w granicach administracyjnych miasta Poznania;
  i) innych przepisów prawa miejscowego.

Statystyki:

ILOŚĆ ULIC - 1936
OBIEKTY INŻYNIERSKIE - 140 w tym:
mosty: 21
wiadukty: 74
tunele: 5

przejścia podziemne: 38
kładki dla pieszych: 12
OŚWIETLENIE
- 45 744 punktów świetlnych
- 874 szafek oświetleniowych
- roczny czas świecenia - 4 045 godzin
KANALIZACJA DESZCZOWA
- 604,1 km (stan na 30.06.2017)
ZIELEŃ
Zieleń objęta stałą pielęgnacją (posadzona w latach: 2003-2016) 18.757 szt. drzew 175.922 m2 krzewów, bylin, pnączy
SYGNALIZACJE ŚWIETLNE
- 320 sygnalizacje świetlne, w tym 282 podłączone do Centrum Sterowania Ruchem
PARKINGI
- 8633 miejsc parkingowych w SPP
- 528 koperty dla osób niepełnosprawnych (w tym 298 w SPP)
- 423 parkomaty
ELEMENTY SIM
- 475 tablic na 137 skrzyżowaniach z informacją kierująca dla kierowców
- 61 znaków informacji turystycznej (przed najważniejszymi zabytkami Poznania)
- 46 słupów informacji kierujących dla pieszych
- 22 tablic z informacją o mostach
- 183 tabliczek z informacją o patronach lub nazwach ulic, placów
- 4.593 tablic z nazwami ulic - informacja ulicowa wg standardów SIM
- 6 paneli informacyjnych na trasie Traktu Królewsko - Cesarskiego
- 114 ulic w Centrum M. Poznania z tabliczkami numerowymi - informacja numerowa


Dowiedz się więcej