Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Wyniki postępowań
Informacja o postępowaniach prowadzonych przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Urząd Zamówień Publicznych
REALIZACJA PROJEKTU
SYSTEM ITS POZNAŃ
Konkurs na opracowanie
koncepcji zagospodarowania
ulic Taczaka i Garncarskiej
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Usprawnienia dla komunikacji zbiorowej
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
Zamówienia publiczne
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. „Budowa chodnika w ul. Naramowickiej w Poznaniu na odc. od ul. Rubież do torów kolejowych – Etap IIA, IIB i IIC”.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Arkadiusz Turała, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ul. Naramowickiej w Poznaniu na odcinku od ul. Rubież do torów kolejowych - Etap IIA, IIB i IIC oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i opisane wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
- 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ref. DZ.TI.341.08.2015.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 465.606,44 zł, co stanowi równowartość 110.205,32 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 155.202,15 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233252-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie przedmiotu umowy do 15 lipca 2015 r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 3.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN netto (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie).
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b SIWZ), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), polegające na budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN netto, każda z robót.
Wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) SIWZ. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2. lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.3.1) lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.3.1) lit. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 9.2.3.2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres rękojmi 10%
1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Okres rękojmi za wady:

Kryterium „Okres rękojmi za wady” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady. Minimalny okres rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 72 miesięczny okres rękojmi za wady, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięczny. Natomiast w przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady lub zadeklarowania krótszego okresu niż 48 miesięczny, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Okres rękojmi za wady należy podawać w pełnych miesiącach.

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie rękojmi za wady przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Okres rękojmi za wady = okres rękojmi za wady badanej oferty / najdłuższy okres rękojmi za wady spośród złożonych ofert x 10 pkt

Deklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi za wady nie dotyczy robót związanych z założeniem trawników, na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 12 miesięczny okres rękojmi za wady, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.08.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 12/03/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-03-12, godz 08:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 12/03/2015, godz. 09:00, miejsce otwarcia: Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 16
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 25/02/2015
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2015r."
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Arkadiusz Turała, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:

- Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań;
- Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,
reprezentowane przez
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
61-623 Poznań, ul. Wilczak 16

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2015 roku – uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, a także świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz dworcach (dotyczy 3 Części Zamówienia – Rejonu III Nowe Miasto-Północ).
2. Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi sprzątania ulic – kod 90.61.10.00-3;
− usługi zamiatania ulic – kod 90.61.20.00-0;
− usługi transportu odpadów – kod 90.51.20.00-9;
− usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane – kod 90600000-3;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ (SIWZ nr DZ.UI.341.01.2015).
5. Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących siedem Rejonów (części zamówienia):
- CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
- CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
- CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
- CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe;
- CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald;
- CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce;
- CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia (rejonów). Dla każdej z części zamówienia (rejonów) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.

6. Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalana na kwotę 9.484.998,60 zł. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 3.161.666,20 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90611000-3
1. przedmiot dodatkowy: 90612000-0
2. przedmiot dodatkowy: 90512000-9
3. przedmiot dodatkowy: 90600000-3
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 16/04/2015 do 15/10/2015
Wymagane wadium: Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:
- CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 20.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 8.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 10.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 8.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald – 10.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce – 12.000,00 zł;
- CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda – 10.000,00 zł.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części zamówienia (Rejony), na które składa ofertę.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada:
a) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
b) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
c) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01 i 20 03 03.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia zapewniające niżej określoną minimalną wydajność:
− do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – wymagany jest zespół zamiatarek chodnikowych gwarantujących oczyszczanie z wydajnością minimum: 70 tys. m2 oczyszczonej powierzchni chodnika na dobę w Rejonie I – Stare Miasto-Centrum, 60 tys. m2 w Rejonie III – Stare Miasto-Północ, 55 tys. m2 w Rejonie VI – Jeżyce, 30 tys. m2 w pozostałych Rejonach;
− do mechanicznego oczyszczania jezdni – wymagany jest zespół zamiatarek ulicznych, gwarantujących oczyszczanie z minimalną wydajnością 4 km na dobę dla każdego z Rejonów;
− do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych – wymagany jest specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;
− do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek – wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów;
− do opróżniania koszy ulicznych – wymagany jest samochód specjalistyczny (przystosowany) o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg - minimum jeden na każdym Rejonie;

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w Załączniku Nr 1 do umowy - standardami, technologią i minimalną wydajnością.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

UWAGA: zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Wzór zobowiązania innego podmiotu zawiera zał. nr 8 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca podejmie decyzję o zmianie lub rezygnacji z takiego podwykonawcy wówczas zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ;
b) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
c) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
d) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03;
e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przedmiotowy wykaz powinien uwzględniać urządzenia w ilości i o wydajności określonej w pkt 1.2. lit. c) przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana. W wykazie należy wskazać:
− nazwę, typ (markę), model urządzenia (maszyny, pojazdu);
− dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów);
− numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany;
− wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę;
− podstawę dysponowania danym urządzeniem.
Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. IX, pkt 1.2. lit. c)SIWZ) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.:
− dla zamiatarek chodnikowych – m2/średni czas pracy w ciągu doby;
− dla zamiatarek ulicznych – km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby;
− samochody do opróżniania koszy ulicznych – ilość sztuk;
− odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – ilość sztuk;
− specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych – ilość sztuk.
Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ.
f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
g) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. c) i d) SIWZ. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. f): wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada opłaconą polisę OC (a w przypadku jej braku inny dokument). Poprzez opłacenie dokumentu należy rozumieć przedłożenie przez Wykonawcę poza polisą OC – jeżeli z jej treści to nie wynika, również innego dokumentu potwierdzającego fakt uiszczenia wymaganych składek.
Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. f): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. dokumentu, o którym mowa w ppkt. f) (w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. IX, pkt 1.2. lit. d SIWZ).
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w podpunkcie a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w podpunktach b) – g) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. ppkt. b), c), d), f) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. ppkt. e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) tiret pierwszy i trzeci oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. a) tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ppkt. c) stosuje się odpowiednio.

2.4. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 95%
2. liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium cena (Cena MAX) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (danej jego części), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 95 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 95 pkt

Kryterium nr 2 – Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):

Kryterium społeczne będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia (danej jego części) w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących jak najwyższy udział osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia (danej jego części), tj. maksimum punktów (5 pkt) w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje najwyższą liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, zgodnie ze wzorem:

Kryterium społeczne = liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z badanej oferty (dla danej części zamówienia) / najwyższa liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę spośród złożonych ofert (dla danej części zamówienia) x 5 pkt
Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników jw. lub zadeklaruje, że nie zatrudni żadnego pracownika jw. otrzyma w tym kryterium 0 punktów. W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zamówienia (postanowień zawartej umowy). W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia (danej jego części), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia (danej jego części) i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą.

Wartość punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.UI.341.01.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 19/03/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-03-19, godz 08:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 19/03/2015r., godz. 09:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 06/02/2015
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl