Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Wyniki postępowań
Informacja o postępowaniach prowadzonych przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Urząd Zamówień Publicznych
REALIZACJA PROJEKTU
SYSTEM ITS POZNAŃ
Konkurs na opracowanie
koncepcji zagospodarowania
ulic Taczaka i Garncarskiej
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Usprawnienia dla komunikacji zbiorowej
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
Zamówienia publiczne
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Obornickim i przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Strzeszyńskiej i ul. Lutyckiej w Poznaniu
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogowej sygnalizacji świetlnej na Rondzie Obornickim oraz przebudowie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Strzeszyńskiej i ul. Lutyckiej w Poznaniu opisane wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.IB.341.125.2014. Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 1.123.902,71 zł, co stanowi równowartość 266.018,77 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 374.634,24 zł, stosownie do treści art.32 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Przedmiot zamówień uzupełniających stanowić będą roboty budowlane lub usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (powtórzenie tego samego rodzaju zamówień). Zakres zamówień uzupełniających stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233294-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/05/2015
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 7.500,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 350.000 PLN netto (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie). W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Do wykazania spełniania przedmiotowego warunku koniecznym jest wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej takiej roboty budowlanej.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b niniejszej specyfikacji), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej sygnalizacji świetlnej i o wartości nie mniejszej niż 350.000 PLN netto (każda z robót).
Wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) niniejszej specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane
w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 6 do specyfikacji.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. najniższa cena 90%
2. okres gwarancji jakości 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IB.341.125.2014
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 08/12/2014
Termin składania ofert lub wniosków: 2014-12-08, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 08/12/2014 godz. 10:00 Sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 21/11/2014
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Budowa chodnika w ul. Sąsiedzkiej - Etap 2 od km 0+091,95 do końca działki nr 3/40
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ul. Sąsiedzkiej – Etap 2 od km 0+091,95 do końca działki nr 3/40, opisana wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.IB.341.122.2014

Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 306.145,94 zł, co stanowi równowartość 81.352,42 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 102.048,65 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45100000-8
1. przedmiot dodatkowy: 45111300-1
2. przedmiot dodatkowy: 45233120-6
3. przedmiot dodatkowy: 77310000-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15/05/2014
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 3.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (w ramach tego samego obiektu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 pln netto, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Do wykazania spełniania przedmiotowego warunku koniecznym jest wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej takiej roboty budowlanej.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b) niniejszej specyfikacji), wykonane w ramach tego samego obiektu roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 pln netto – każda z robót, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub chodnika o nawierzchni z kostki betonowej (wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną). Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) niniejszej specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane
w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 9.2.3.2) stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Najniższa cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IB.341.122.2014
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 01/12/2014
Termin składania ofert lub wniosków: 2014-12-01, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 01/12/2014r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 14/12/2014
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont „Koziego Rynku” zlokalizowanego u zbiegu ul. Słupskiej i Międzyzdrojskiej w Poznaniu”.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont „Koziego Rynku” zlokalizowanego u zbiegu ul. Słupskiej i Międzyzdrojskiej w Poznaniu, opisany wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 486.494,98 zł, co stanowi 115.149,47 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających,w kwocie 162.164,99 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień uzupełniających stanowić będą roboty budowlane lub usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (powtórzenie tego samego rodzaju zamówień). Zakres zamówień uzupełniających stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45100000-8
1. przedmiot dodatkowy: 45111300-1
2. przedmiot dodatkowy: 45233120-6
3. przedmiot dodatkowy: 77310000-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 30 maja 2015r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 6.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy, chodnika lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN netto (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie). W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Do wykazania spełniania przedmiotowego warunku koniecznym jest wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej takiej roboty budowlanej.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b niniejszej specyfikacji), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy, chodnika lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN netto (każda z robót).
Wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) SIWZ. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2)Dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 90%
2. Okres gwarancji jakosci 10%
Kryterium nr 1 – CENA:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IB.341.121.2014
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 28/11/2014
Termin składania ofert lub wniosków: 2014-11-28, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 28/11/2014 r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarzadu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 12/11/2014
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania".
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń poboru opłat (parkomaty) typu „Siemens-Sity5” w ilości 192 szt. „Siemens Sicuro 7” i Sity 7P w ilości łącznej 232 szt. oraz 11 szt. elektronicznych tablic LCD „Sitraffic Guide Siemens” w stałej sprawności technicznej umożliwiającej obsługę parkujących kierowców (rozmieszczenie urządzeń obrazuje mapka stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia opisany jest wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.RP.341.120.2014

Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 3.963.414,63 zł, co stanowi równowartość 16.745.030,47 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 1.321.138,21 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 50000000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31/12/2015
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 20.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu systemu składającego się minimum ze 150 automatów parkingowych współpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS oraz obsługujących monety
i karty elektroniczne.
Uwaga: w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (delikt i kontrakt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.2., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b niniejszej specyfikacji), usługi polegające na serwisowaniu systemu składającego się minimum ze 150 automatów parkingowych (każda z usług musi dotyczyć serwisu systemu składającego się minimum ze 150 automatów parkingowych), współpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS oraz obsługujących monety i karty elektroniczne (wykaz musi obejmować min. jedną taką usługę). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
d) pisemne zobowiązanie podmiotów, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) oraz lit. d) niniejszej specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt b): Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. c): wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada opłaconą polisę OC (a w przypadku jej braku inny dokument). Poprzez opłacenie dokumentu należy rozumieć przedłożenie przez Wykonawcę poza polisą OC – jeżeli z jej treści to nie wynika, również innego dokumentu potwierdzającego fakt uiszczenia wymaganych składek.
Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. c): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty określone w ppkt b) – g) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. b) - d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. e) i lit. g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci, oraz dokumenty, o których mowa
w pkt 9.2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 9.2.3.1) lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 9.2.3.2) stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty,
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Najniższa cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji na zamontowane w trakcie realizacji zamówienia elementy (części) wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, maksymalny 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 36 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 12 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RP.341.120.2014
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 18/12/2014
Termin składania ofert lub wniosków: 2014-12-18, godz 09:00
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 18/12/2014r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 07/11/2014
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 90.47.00.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych,
- 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej,
- 90.64.10.00-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych,
- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. IX pkt. 3 SIWZ.
II. Z uwagi na różnorodność prac, objętych postępowaniem przetargowym, wymagających zróżnicowanego udziału potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jak również z uwagi na rozległy obszar działania, Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
a) zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:
zadanie A1 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Stare Miasto;
zadanie A2 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Nowe Miasto;
zadanie A3 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Grunwald;
zadanie A4 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Jeżyce;
zadanie A5 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Wilda;
b) zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;
c) zadanie C – awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów oraz uzupełnianie bądź wymiana rusztów na wpustach
i pokryw na włazach studni kanalizacji deszczowej, na terenie Miasta Poznania;
d) zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie – wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej – zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania.
Zamówienia uzupełniające:
W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie określonym w ustawie. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekroczy 50% jego wartości.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90470000-2
1. przedmiot dodatkowy: 90480000-5
2. przedmiot dodatkowy: 90641000-2
3. przedmiot dodatkowy: 45232410-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2015
Wymagane wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne Zadania, na które składa ofertę.
2. Wysokość wadium wynosi:
-dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5 - 3.500,00 zł;
-dla Zadania B - 8.000,00 zł;
-dla Zadania C - 20.000,00 zł;
-dla Zadania D - 2.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1.1. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich;
1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada:

dla realizacji zadań A1÷A5:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
- aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;

dla realizacji zadania B:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
- aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;

dla realizacji zadania C:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
- aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla realizacji zadań A1÷A5 co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było utrzymanie lub konserwacja lub czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 120 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę utrzymania/konserwacji/czyszczenia kanalizacji deszczowej zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających co najmniej na: czyszczeniu kanalizacji, czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami;

dla realizacji zadania B co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej zamawiający rozumie w szczególności: utrzymanie, konserwację i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, przepompowni wód deszczowych oraz wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników;

dla realizacji zadania C co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi zamawiający rozumie w szczególności: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów, rusztów na wpustach.

Uwaga: w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W złożonym przez Wykonawcę zobowiązaniu innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia koniecznym (ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie) jest określenie sposobu uczestnictwa tego podmiotu w realizacji przedmiotowego zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia:

dla realizacji zadań A1 ÷ A5: dla każdego z zadań minimum jeden pojazd będący nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego).

dla realizacji zadania B: minimum jeden pojazd będący nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 12 m3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeń podczyszczających w tym osadników i komór separatorów).

dla realizacji zadania D: minimum trzy pojazdy będące nośnikiem sprzętu asenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego) o pojemności min 8 m 3.

Uwaga: Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.2 niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ;
b) dla realizacji zadań A1-A5 aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
c) dla realizacji zadań A1-A5 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
d) dla realizacji zadania B aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
e) dla realizacji zadania B aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06,
f) dla realizacji zdania C aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
g) dla realizacji zadania C aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Prezydenta Miasta Poznania o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06
h) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w rozdz. IX pkt 1.2. lit. b niniejszej specyfikacji) :
- dla realizacji zadań A1÷A5: minimum jedną usługę, której przedmiotem było utrzymanie lub konserwacja lub czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 120 000,00 zł brutto. Poprzez usługę utrzymania/konserwacji/czyszczenia kanalizacji deszczowej zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających co najmniej na: czyszczeniu kanalizacji, czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
- dla realizacji zadania B: minimum jedną usługę, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto. Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej zamawiający rozumie w szczególności: utrzymanie, konserwację i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
- dla realizacji zadania C: minimum jedną usługę, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi zamawiający rozumie w szczególności naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów, rusztów na wpustach (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
i) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przedmiotowy wykaz powinien uwzględniać urządzenia w ilości i o właściwościach określonych w rozdz. IX pkt 1.2 lit c). przy uwzględnieniu ilości zadań, na które oferta jest składana (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
j) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w rozdz. IX pkt 1.2. lit. b) i lit. c) niniejszej specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt h): Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty określone w ppkt b) – g) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w rozdz. IX pkt 2.2. lit. b) - d) i lit. f) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w rozdz. IX pkt 2.2. lit. e) i lit. g)SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt. 2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci SIWZ, oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 2.3.1) lit. a) tiret drugi SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.3.1)SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis rozdz. IX pkt 2.3.2)SIWZ stosuje się odpowiednio.

2.4. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

2.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2.1. i 2.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/ dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. najniższa cena 100%
1.Dla każdego z zadań- części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
2.Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie ww. kryterium w skali 0-100 punktów.
3.Kryterium ceny zostanie ocenione w oparciu o stosunek kryterium z najkorzystniejszej oferty do oferty ocenianej i iloczyn wagi procentowej kryterium i maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów tj. 100.
4.Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.UI.341.108.2014
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 28/11/2014
Termin składania ofert lub wniosków: 2014-11-28, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 28/11/2014 godz. 10:00 Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE 17/10/2014
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl