ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania w roku 2018
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.
Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 90.47.00.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych,
- 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej,
- 90.64.10.00-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych,
- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Z uwagi na różnorodność prac, objętych postępowaniem przetargowym, wymagających zróżnicowanego udziału potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jak również z uwagi na rozległy obszar działania, Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
a) zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:
część 1 zamówienia - zadanie A1 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Stare Miasto;
część 2 zamówienia - zadanie A2 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Nowe Miasto;
część 3 zamówienia - zadanie A3 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Grunwald;
część 4 zamówienia - zadanie A4 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Jeżyce;
część 5 zamówienia -zadanie A5 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Wilda;
b) część 6 zamówienia zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;
c) część 7 zamówienia zadanie C – awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów oraz uzupełnianie bądź wymiana rusztów na wpustach i pokryw na włazach studni kanalizacji deszczowej, na terenie Miasta Poznania;
d) część 8 zamówienia zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie – wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej – zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ nr ref. DZ.TI.341.96.2017.
Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w formularzach cenowych (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw DZ.TI.341.96.2017
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90470000-2
1. przedmiot dodatkowy: 90480000-5
2. przedmiot dodatkowy: 90641000-2
3. przedmiot dodatkowy: 45232410-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31grudnia 2018r
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
- dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5 - 3.500,00 zł;
- dla Zadania B - 8.000,00 zł;
- dla Zadania C - 20.000,00 zł;
- dla Zadania D - 2.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
ubiegając się o realizację części 7 zamówienia - zadania C:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 130.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających na: czyszczeniu kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe, kolektory) oraz czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami;

Uwaga: Powyższy warunek jest tożsamy w przypadku ubiegania się o jedną lub więcej części zamówienia z grupy zadań A (części od 1 do 5 zamówienia).

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 6 zamówienia - zadania B, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie: utrzymanie, konserwację i czyszczenie obejmujące urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe i przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników;

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 7 zamówienia - zadania C, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi Zamawiający rozumie: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych i włazów kanalizacyjnych i przykanalików wpustów.
Uwaga: Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) dysponuje potencjałem technicznym wskazanym poniżej:

ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:
dla każdego z zadań minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego).

ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:
minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 12 m3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeń podczyszczających w tym osadników i komór separatorów).

ubiegając się o realizację części 8 zamówienia - zadania D:
minimum trzema pojazdami będącymi nośnikiem sprzętu asenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego) o pojemności min 8 m 3.

Uwaga: Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w: - pkt 9.1.2, pkt 9.1.3 a) - pkt 9.1.3 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganymi urządzeniami technicznymi oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3. SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD). Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach wskazanych w pkt. 9.1.2. SIWZ odpowiednich dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy)
i) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 a) SIWZ, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykaz usług);
j) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 b) SIWZ dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony
i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. e składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.96.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30/11/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-30, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 30/11/2017 godz. 10:00 Sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 20/10/2017