ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584
zamówienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach FR-90, FR-93, VTC-99 (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta) i obejmuje:
L.p. Opis robót Jedn. obmiaru ilość 2018-2020
1 Przeprogramowanie sterownika zgodnie z nową organizacją ruchu (nowe programy)
a - do 8 grup sygnałowych szt. 13,58
b - ponad 8 grup sygnałowych szt. 10,22
2 Niestandardowe przeprogramowanie sterownika rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem r-g 92,46
3 Przystosowanie sterownika do łączności z Centrum Sterowania Ruchem
a - GSM szerokopasmowy (GPRS/UMTS/HSDPA) szt. 24,27
b - DSL przez łącze kablowe miedziane szt. 8,83
c - przez łącze światłowodowe (Ethernet) szt. 8,44
4 Przywrócenie łączności sterownika z Centrum Sterowania szt. 92,46
5 Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń koordynacji szt. 18,4
6 Zainstalowanie oprogramowania dla koordynacji nadążnej lub „Marathon” szt. 27,74
7 Zainstalowanie oprogramowania dla informacji ciągłej w Centrum Sterowania Ruchem szt. 25,89
8 Zainstalowanie programów funkcjonalnych i przywrócenie parametrów pracy:
a - program akomodacyjny szt. 55,47
b - program stałoczasowy szt. 86,29
9 Zainstalowanie macierzy kolizji wraz z wymianą EPROM szt. 64,72
10 Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów szt. 48,54
11 Wymiana wentylatorów w szafach serwerów szt. 110,95
12 Przystosowanie sterownika i konfiguracja do odbioru komunikatów VdV
a - dostarczenie wraz z montażem odbiornika do odbioru komunikatów ( meldunków) VDV wraz z anteną i mocowaniem do masztu sygnalizacyjnego, pełna konfiguracja i uruchomienie odbioru danych. szt. 2,16
b - przeprogramowanie parametrów radia VdV (aktualizacja punktów meldunkowych) szt. 104,95
13 Naprawa sterownika na skrzyżowaniu *1) szt. 12,94
13 Wymiana kamery wideodetekcji *2) szt. 20,44
14 Podłączenie monitoringu wizyjnego do CSR *3) szt. 6,06
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów;
1. przedmiot dodatkowy: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykaże, że:

a) dysponuje co najmniej jedną osobą - serwisantem urządzeń GTS lub Vialis posiadającym świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV .

b) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:
- należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi trwającą co najmniej 6 miesięcy,
o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł netto, polegającą na wykonywaniu prac serwisowych dla sterowników sygnalizacji świetlnej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o których mowa
w pkt. 9.1. SIWZ wykazują łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1 SIWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1 SIWZ.

10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 b) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykaz usług);
e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 60%
2. okres rękojmi za wady 40%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IS.341.116.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 08.01.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-01-08, godz 09:00 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 08.01.2018 r. godz.09:30 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21.12.2017 r