ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR TRAFFIC) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych MSR Traffic na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta), obejmuje:
1.Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji zgodnie z nową organizacją ruchu (nowe programy) :
a - do 4. grup sygnałowych
b - od 5. do 8. grup sygnałowych
c - od 9. do 16. grup sygnałowych
d - od 17. do 24. grup sygnałowych
e - powyżej 24. grup sygnałowych
f - zmiana harmonogramu pracy
g - aktualizacja oprogramowania do aplikacji „Opticon 8.01” lub wersji wyższej
2. Niestandardowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem
3. Przystosowanie sterownika do łączności z Centrum Sterowania z transmisją danych:
a - GSM szerokopasmowy EDGE/HSPDA szt. 7,84
b - DSL przez łącze kablowe miedziane
c - przez łącze światłowodowe Ethernet
4. Naprawa pakietu sterownika dostarczonego przez Zamawiającego do Wykonawcy
5. Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów
6. Przystosowanie sterownika i konfiguracja do odbioru komunikatów VdV
a dostarczenie wraz z montażem odbiornika do odbioru komunikatów (meldunków) VdV wraz z anteną i mocowaniem do masztu sygnalizacyjnego, pełna konfiguracja i uruchomienie odbioru danych
b przeprogramowanie parametrów radia VdV
7. Naprawa sterownika na skrzyżowaniu
8. Wymiana kamery wideodetekcji
9. Podłączenie monitoringu wizyjnego do CSR
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 72250000-2
1. przedmiot dodatkowy: 72260000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31/12/2020
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.
1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeśli wykaże, że:
a)dysponuje:
- co najmniej jedną osobą - serwisantem urządzeń MSR Traffic posiadającym świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003 r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz posiadającym certyfikat producenta urządzeń;
- co najmniej dwoma osobami – programistami sterowników MSR Traffic posiadającymi certyfikat producenta urządzeń,
- co najmniej jedną osobą – specjalistą do spraw systemu sterowania ruchem MSR Traffic posiadającą certyfikat producenta urządzeń,
b)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:
- należytego wykonania, w przypadku ubiegania o zamówienie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę trwającą co najmniej 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto, polegającą na wykonywaniu prac serwisowych dla sterowników sygnalizacji świetlnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji specjalistów w przypadku posiadania przez tą sama osobę wymaganych kwalifikacji/uprawnień.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 9.1. SIWZ wykazują łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony
i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1 SIWZ.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 b) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykaz usług);
e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień i kwalifikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 60%
2. okres rękojmi za wady 40%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IS.341.115.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 05/01/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-01-05, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 05/01/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21/12/2017