ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych w 2018 roku
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych średnich, małych i mini oraz tablic i tabliczek II generacji, podkładów pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. asortyment ilość j.m.
1 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - średnie max.400 szt.
2 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - małe max.200 szt.
3 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - mini max.200 szt.
4 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - średnie max.350 szt.
5 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - małe max.200 szt.
6 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - mini max.150 szt.
7 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - średnie max.300 szt.
8 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - małe max.150 szt.
9 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - mini max.150 szt.
10 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - średnie max.200 szt.
11 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - małe max.100 szt.
12 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - mini max.100 szt.
13 Znaki drogowe typu G-1 z folii II generacji max.100 szt.
14 Znaki drogowe typu U-3 z folii II generacji max.100 szt.
15 Znaki drogowe typu U-4 z folii II generacji max. 200 szt.
16 Znaki drogowe typu U-5 z folii II generacji max 50 szt.
17 Znaki drogowe typu U-6 z folii II generacji max.200 szt.
18 Tabliczki odblaskowe typu T z folii II generacji max. 300 szt.
19 Tablice segregacyjne typu F z folii II generacji max 100 szt.
20 Podkłady pod tablice max.300 m2
21 Podkłady pod tabliczki max 100 m2
22 Uchwyty do mocowania znaków max. 6000 szt.

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34992200-9 - Znaki drogowe
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 10 grudnia 2018 r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

1 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.EL.341.14.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 09.03.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-09, godz 09:30 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 09.03.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 20.02.2018 r.