ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania z użyciem sprzętu i materiałów wykonawcy w latach 2018 – 2020
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania z użyciem sprzętu i materiałów wykonawcy w latach 2018 – 2020 o łącznym zakresie:

- oznakowanie cienkowarstwowe farbą drogową- linie, przejścia, dr. elementy oznakowania 614 250m²
- oznakowanie cienkowarstwowe farbą drogową- kontrapasów rowerowych i kontraruchów rowerowych 4 200m²
- oznakowanie cienkowarstwowe farbą drogową- miejsca postojowe zastrzeżone 28 050m²
- oznakowanie cienkowarstwowe farbą drogową- malowanie krawężników 2 550m²
- oznakowanie cienkowarstwowe masą chemoutwardzalną typ spray 21 750m²
- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną 12 000m²
- usuwanie oznakowania wodą pod ciśnieniem 5 400m²
- montaż na jezdni symboli znaków pionowych i napisów, na gorąco 600 m²
- montaż punktowych elementów odblaskowych 3 600 szt.

Łączna ilość robót do wykonania w latach 2018 – 2020 w zadaniach:
- oznakowanie poziome 683 400 m², - usuwanie oznakowania 5 400 m²,
- montaż PEO 3 600 szt.
Ilość robót do wykonania w jednym roku w zadaniach:
- oznakowanie poziome 227 800 m², - usuwanie oznakowania 1 800 m²,
- montaż PEO 1 200 szt.

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 następujących części (zadań):
 zadanie nr 1 – Grunwald w ilości 100 800 m² ( 3 x 33 600,00 m² )
 zadanie nr 2 – Jeżyce w ilości 99 900 m² ( 3 x 33 300,00 m² )
 zadanie nr 3 – Nowe Miasto w ilości 106 350 m² ( 3 x 35 450,00 m² )
 zadanie nr 4 – Stare Miasto w ilości 116 400 m² ( 3 x 38 800,00 m² )
 zadanie nr 5 – Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto w ilości 122 400m² ( 3 x 40 800,00 m² )
 zadanie nr 6 – oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic
o dużym natężeniu ruchu w ilości 106 500 m² ( 3 x 35 500,00 m² )
 zadanie nr 7 – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania w ilości 18 150 m² ( 3 x 6 050,00 m² )
 zadanie nr 8 – trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulic miasta Poznania w ilości 18 300 m² ( 3 x 6 100,00 m² )
RAZEM 688 800 m² ( 3 x 229 600,00 m²)
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych <br/>w formularzach cenowych (załącznik nr 3 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych <br/>po przeprowadzonych negocjacjach.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233221-4 – malowanie nawierzchni
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.12.2020 r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł na każdą z części przedmiotu zamówienia
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Pkt A
a) (w przypadku ubiegania się o jedno lub dwa zadania spośród zadań od nr 1 do nr 6) wykonania
( dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie minimum dwóch robót polegających na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego cienkowarstwowego
o zakresie rzeczowym większym niż 20 000 m² (każda z robót).
b) (w przypadku ubiegania się o zadanie nr 7 i 8) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie minimum dwóch robót w tym:
- jednej polegającej na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego, o zakresie rzeczowym większym niż 2 500 m²
- drugiej polegającej na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego natryskowego typu spray, o zakresie rzeczowym większym niż 2 500 m² .
Pkt B
a) (w przypadku ubiegania się o jedno zadanie spośród zadań od nr 1 do nr 6) dysponowania urządzeniami technicznymi w poniżej wskazanym zakresie:
- malowarka samobieżna 1 szt. do oznakowania cienkowarstwowego, hydrodynamiczna
z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa, wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku i wydajności min. 1000 m2/dzień,
- malowarki 2 szt. do wykonywania przejść i drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego,
ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system pneumatyczny do wykonywania odblasku wraz
z urządzeniem ręcznym do równoczesnej aplikacji farby i mikrokul,
- pojazd z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2, znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową,
- pojazd z oznakowaniem pulsacyjnym,
- sprzęt do usuwania oznakowania poziomego cienkowarstwowego

W przypadku ubiegania się o dwa zadania Wykonawca musi dysponować dwukrotnie większą ilością malowarek do malowania przejść.

b) (w przypadku ubiegania się o jedno lub o dwa zadania spośród zadań od nr 7 do nr 8) wykonawca musi wykazać, że dysponuje urządzeniami technicznym w poniżej wskazanym zakresie:
-urządzenie do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej
z mas chemoutwardzalnych „sprayplastik,
-urządzenie do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej
z mas chemoutwardzalnych
- pojazd z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową,
- pojazd z oznakowaniem pulsacyjnym,
- sprzęt do usuwania oznakowania grubowarstwowego metodą wodną (waterblasting)

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa
w pkt 9.1.2) A) SIWZ zostanie spełniony jeżeli jeden z wykonawców posiada wskazane doświadczenie zawodowe
z tym że wykazując jego spełnianie nie można sumować zakresu rzeczowego (wymaganych przez zamawiającego m2 oznakowania) wykonanego w ramach odrębnych zadań, jeżeli na żadnym z nich nie wykonano minimalnego zakresu m2 określonych przez zamawiającego w pkt. 9.1.2) A) SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2) B) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) A) i B) SIWZ
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony
i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;

c) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1. SIWZ.

5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu robót budowlanych, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 lit. A) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).
e) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt 9.1.2. lit. B) przy uwzględnieniu ilości zadań,
na które oferta jest składana, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 90%
2. termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 10%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RO.341.17.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 26.03.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-26, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 26.03.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 8.03.2018 r.