Nr postępowania DZ.IS.341.95.2017

Rowerowy Łazarz - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Niegolewskich pomiędzy rynkiem Łazarskim a ulicą Jarochowskiego

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 127 658,08 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
263 687,78 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-31