Nr postępowania DZ.IS.341.101.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańska – wyjazd z osiedla Kopernika

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
415 149,60 48
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
349 566,00 48
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 403 884,34 zł brutto,
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-13