Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.422.188,00 PLN brutto, tym dla :

części 1 zamówienia - zadania A1 – 160.920,00 PLN brutto;
części 2 zamówienia - zadania A2 – 159.840,00 PLN brutto;
części 3 zamówienia - zadania A3 –173.502,00 PLN brutto;
części 4 zamówienia - zadania A4 – 167.076,00 PLN brutto;
części 5 zamówienia -zadania A5 – 157.680,00 PLN brutto;
część 6 zamówienia zadanie B – 419.565,00 PLN brutto;
część 7 zamówienia zadanie C –1.084.245,00 PLN brutto;
część 8 zamówienia zadanie D – 99.360,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań Część 6 zamówienia – Zadanie B 557.140,80
Część 8 zamówienia – Zadanie D 99.360,00
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KASIL, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań Część 7 zamówienia – Zadanie C 1.214.625,00
3 HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań  Część 1 zamówienia – Zadanie A1 158.436,00
Część 2 zamówienia – Zadanie A2 172.368,00
Część 3 zamówienia – Zadanie A3 183.708,00
Część 4 zamówienia – Zadanie A4 176.580,00
Część 5 zamówienia – Zadanie A5 167.616,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28