Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

amawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08