Nr postępowania DZ.RS.341.93.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 386.867,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
530.515,36 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09