Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.030.176,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Agencja Ochrony Pewność Sp. z o.o.,
ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno
1.033.716,60
 

Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-19