Nr postępowania DZ.TO.341.108.2016

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.478,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie – 170.478,00 zł;
- Część II - Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera– 186.000,00 zł;

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, 62-023 Kamionki Część I 154.980,00
Część II 185.976,00
 
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28