Nr postępowania DZ.EL.341.102.2016

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 465.354,63 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
385.075,00
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28