Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu – Etap I

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 550.000,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 471.626,12 72 miesiące 120 dni kalendarzowych
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski 451.033,85 72 miesiące 50 dni kalendarzowych
3 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo 532.951,53 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
4 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
411.651,92 72 miesiące 110 dni kalendarzowych
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28