Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.837.954,00 zł brutto, w tym na:
Część I –      1.800.000,00 zł;
Część II –     1.037.954,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II część 661.440,00
2 Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I część 2.387.430,00
II część 425.580,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-13