Nr postępowania DZ.TBU.341.23.2017

Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Kościuszki oraz w ul. Niezłomnych w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 345.124,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska
274.934,50 72
2 COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 385.106,12 72
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-05-09