Nr postępowania DZ.TBU.341.34.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biedrzyckiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 209.371,31 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
149.505,00 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 211.695,18 72
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
163.975,16 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-30