Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 220.877,22 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 212.300,16 72 Beton o parametrach C 12/15
2 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.729,98 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
174.064,03 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-09