Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.592.099,29 zł brutto,
w tym:
- dla Części I  (Zadania nr 1) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta: kwotę w wysokości: 4.199.995,82 zł brutto.                  
 
- dla Części II (Zadania nr 2) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi: kwotę w wysokości 231.027,27 zł brutto.
 
- dla Części III (Zadania nr 3) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego: kwotę w wysokości 160.072,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 1 3.553.192,02 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 36
2 169.086,87 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 36
2 Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław 3 198.245,25 Czas usunięcia awarii urządzeń WIM 45 godzin 42


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19