Nr postępowania DZ.TBU.341.44.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej oraz w ul. Szczepankowo w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 605.081,76 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej w Poznaniu – 348.651,63 zł;
- Część II – Remont nawierzchni chodnika w ul. Szczepankowo w Poznaniu – 256.430,13 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(ilość miesięcy)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 334.449,12 72 C 12/15
Część II 247.130,12 72 C 12/15
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Część I 310.798,25 72 C 12/15
Część II 240.068,57 72 C 12/15
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Część I 364.021,94 72 C 12/15
Część II 258.893,91 72 C 12/15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-12