*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2018-02-20
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Postępowanie na wybór wykonawcy projektu organizacji ruchu na trzech wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM
Tomasz Krzyżaniak 061 64 65 460
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji zmiany stałej organizacji ruchu na trzech wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj.:
1. Bukowska - Polska,
2. Zamenhoffa - Selgros,
3. Mieszka I - Trójpole.
Szczegóły w załączniku.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 maja 2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Szczegóły w załączniku.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.8.2018
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2018-02-27 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2018-02-27 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-02-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2018-02-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2018-02-13
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie koncepcji budowy drogi rowerowej łączącej most Królowej Jadwigi z ul. Garbary i Krakowską w Poznaniu wzdłuż ul. Strzeleckiej.
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział ds. Rowerowych
nr tel.: (61) 64 77 262
Osoba do kontaktu – Joanna Gabiś, inspektor ds. rowerowych
jgabis@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji projektowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Strzeleckiej, od Mostu Królowej Jadwigi do skrzyżowania Strzelecka/Garbary/Krakowska/Kazimierza Wielkiego. Projektowana droga, zgodnie z Wieloletnim programem rozwoju infrastruktury rowerowej Poznania, stanowić będzie trasę główną, w związku z czym powinna spełniać wymagania stawiane takim trasom przez standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Poznania.
Koncepcja powinna obejmować zakres od ul. Krakowskiej/Garbary/Kazimierza Wielkiego aż po ul. Serafitek i Juracką (dopuszczenie ruchu rowerowego po chodniku na moście Królowej Jadwigi) wraz ze skrzyżowaniem Królowej Jadwigi/Strzelecka. Koncepcja powinna przedstawiać planowany przebieg trasy, wskazywać na występujące kolizje (również z sieciami uzbrojenia podziemnego i zielenią) oraz sposoby ich usunięcia, zaproponować rozwiązania możliwe do zastosowania oraz wskazywać szacunkowe koszty realizacji dla każdej z branż.
Wymagania szczegółowe:
a) projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzaniem nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania (dostępne na stronie internetowej: www.zdm.poznan.pl),
b) projekt należy wykonać zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Ruchu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do 2025 roku (przedmiotowa trasa stanowi fragment trasy głównej R2),
c) projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2003 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
d) koncepcję należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej z aktualnymi stanami prawnymi,
e) uwzględnić należy koncepcje i projekty przygotowywane przez ZDM i inne jednostki miejskie dla opracowywanych terenów,
f) dokumentację należy opracować przy założeniu minimalizacji kosztów regulacji terenowo prawnych – należy przygotować analizę własności gruntów po których przebiega koncepcja, a także przeanalizować pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
g) dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą zielenią, odległość nawierzchni utwardzonej od pni drzew optymalnie powinna wynosić więcej niż 3 m, nie należy tworzyć wąskich pasów zieleni (min. 1 - 1,5m),
h) należy opracować inwentaryzację zieleni na przedmiotowym odcinku oraz wskazać drzewa konieczne do usunięcia oraz wskazać miejsca ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych. Inwentaryzacja winna obejmować zestawienie tabelaryczne [Lp./Nazwa łacińska gatunku/lokalizacja/ obwód pnia/średnicę korony wrysowaną również na mapę zasadniczą/stan zdrowotny drzewa/klasyfikacja do wycinki lub do zachowania/organ, do którego składany będzie wniosek o usunięcie/uwagi] wraz z inwentaryzacją wszystkich istniejących terenów zieleni i fragmentów nieutwardzonych nawierzchnią - inwentaryzacja wykonana na zaktualizowanej mapie zasadniczej, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody (nowelizacja). Inwentaryzacja winna wskazywać na sposób prowadzenia robót drogowych, dobór technologii prowadzenia prac przy drzewach (m.in. prace ręczne, zmiana niwelety, obrzeża/krawężniki nadwieszane i in. rozwiązania). Należy zinwentaryzować wszystkie drzewa w obrębie 5 m szerokości od projektowanej drogi rowerowej, projektowanych dróg pieszo rowerowych i in. projekt. elementów (przy czym 5 m szerokości należy zmierzyć nie od osi drogi rowerowej ale od każdego z boków drogi rowerowej). Ponadto należy zaznaczyć na rysunkach projektowych wszystkie tereny zieleni, tereny nieutwardzone, skarpy zagospodarowane zielenią, w obrębie granicy opracowania koncepcji, wyraźnym kolorystycznie tłem np. zielonym.
i) po przestudiowaniu istniejących warunków terenowych, własnościowych i istniejącej infrastruktury, w przypadku konieczności przebudowy lub budowy obiektów inżynierskich, zaproponować należy możliwe do wykorzystania technologie.
j) należy sporządzić szacunkowy kosztorys dla wszystkich odcinków i wariantów osobno, wraz z wyceną zmian w sygnalizacji świetlnej,
k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w programach sygnalizacji świetlnej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów natężeń ruchu oraz analiz ruchowych i przedstawienia propozycji założeń do programu sterowania dla dalszych etapów wraz ze wskazaniem konsekwencji ich wprowadzenia.
l) W przypadku założenia w koncepcji wykorzystania terenów lub urządzeń nie będących w zarządzie Zamawiającego należy pozyskać od właścicieli warunki na użytkowanie (nie dot. procedury ZRID).
Należy uzyskać następujące opinie:
a) Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM,
b) Wydziału ds. Rowerowych ZDM,
c) Wydziału Terenów Zieleni ZDM,
d) Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg ZDM,
e) Wydziału Transportu i Zieleni (Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu),
f) Rady Osiedla Stare Miasto
g) Policji
h) Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
i) Zarządu Zieleni Miejskiej (w przypadku wykorzystania istniejących ciągów w parku Mazowieckiego),
j) Zarządu Transportu Miejskiego,
k) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.
W przypadku przekraczania torowisk, dróg lub obiektów inżynierskich których zarządcą nie jest Miasto Poznań, należy uzyskać uzgodnienie właściwych zarządców tych obiektów.

Informacje dodatkowe:
a) oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
b) przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
d) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
e) projektant jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, jeżeli pojawi się taka potrzeba oraz do uczestnictwa w Radzie Rowerowej.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania: a) do 31.08.2018 r. b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy zlecenia w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ustalonego brutto za każdy dzień opóźnienia; c) z tytułu odstąpienia od umowy zlecenia przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
a) Referencje na wykonanie przynajmniej jednej koncepcji projektowej infrastruktury rowerowej, lub opracowania, którego taka koncepcja była częścią;
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RR.342.1.2018
Oferty należy złożyć w/u: Kancelaria ZDM
Termin składania ofert: 2018-02-27 15:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2018-02-28 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-02-28 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2018-02-28 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Agata Sobielga
Data publikacji: 2018-02-08
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, wprowadzającego korekty na ciągu pieszo -rowerowym wzdłuż ul. Księcia Mieszka I i Szeligowskiego w pobliżu przystanków PST
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział ds. Rowerowych
Osoba do kontaktu – Agata Sobielga
nr tel.: (61) 62 86 571

asobielga@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i zdobycie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót na wprowadzenie korekt oznakowania ciągu pieszo rowerowego
w pobliżu przystanków PST: Słowiańska, Aleje Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego.
Celem wprowadzanych zmian będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, uczytelnienie prawidłowego sposobu ruchu, poprawa wzajemnej widoczności użytkowników, według wytycznych Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe:
a) projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzaniem nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (dostępne na stronie internetowej: www.zdm.poznan.pl),
b) projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzaniem nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania (dostępne na stronie internetowej: www.zdm.poznan.pl), lub jego zaktualizowaną wersją.
c) projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2003 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
d) projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi Miejskiego Inżyniera Ruchu do projektów organizacji ruchu,
e) projekt należy opracować na mapie sytuacyjno – wysokościowej;
f) dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą zielenią,
g) należy sporządzić kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla wprowadzanych rozwiązań (wraz z kosztami likwidacji istniejącego oznakowania).

Należy uzyskać następujące opinie:
a) Wydziału Organizacji Ruchu ZDM,
b) Wydziału Rowerowego ZDM,
c) Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich ZDM
d) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami.
e) Policji
f) Zarządu Transportu Miejskiego
g) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu
h) Wydziału Transportu i Zieleni - Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu – zatwierdzenie projektu

Informacje dodatkowe:
a) oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
b) przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia
lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
d) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
e) Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości odbiorów i płatności częściowych.
f) projektant jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, Radą Osiedla, MIR i innymi jednostkami jeżeli pojawi się taka potrzeba.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: a) Termin wykonania do 30.05.2018 r. b) W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,1 % wartości umownej za każdy dzień opóźnienia c) Z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
- Referencje na wykonanie co najmniej dwóch zatwierdzonych projektów organizacji ruchu z elementami dedykowanymi rowerom (drogi dla rowerów, śluzy rowerowe itp.).

- Oświadczenie – formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RR.342.4.2018
Oferty należy złożyć w/u: Kancelaria ZDM
Termin składania ofert: 2018-02-22 15:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2018-02-23 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-02-23 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2018-02-23 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Agata Sobielga


Dowiedz się więcej