*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2017-11-21
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Postępowanie w formie konkursu ofert na świadczenie w 2018 roku usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Elżbieta Radoła
tel. 61 64 77 242

eradola@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług medycyny pracy polegające na
- przeprowadzaniu badań profilaktycznych: wstępnych,okresowych i kontrolnych.
- wydawaniu orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- w razie konieczności wydawaniu recepty na okulary w związku z pracą przy komputerze.
- uczestniczeniu lekarza sprawującego opiekę zdrowotną w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy na wniosek ZDM.
-prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 01.01.2018 - 31.12.2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1.Złożenie w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.Miejsce świadczenia usług medycznych: miasto Poznań
(wszystkie badania w jednej lokalizacji)
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DP.1440.01.2017
Oferty należy złożyć w/u: e-mail: eradola@zdm.poznan.pl
Termin składania ofert: 2017-12-01 10:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-12-01 10:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-12-01 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-12-01 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: ElĹźbieta Radoła
Data publikacji: 2017-11-20
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Serbską na wysokości osiedla Kosmonautów
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel. 61 64 65 459
aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. W oparciu o pomiary ruchu drogowego opracowanie koncepcji rozwiązań dla budowy sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu.
4. Zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na podstawie koncepcji i ustaleń z jednostkami miejskimi.
5. Zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy projektowanym sterownikiem sygnalizacji świetlnej a sąsiednimi skrzyżowaniami (rondo Solidarności, Naramowicka –Wilczak).
6. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
W ramach zadania należy wykonać całą potrzebną dokumentację projektową (projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Projektów wykonawczych należy dostarczyć 6 sztuki dla każdej branży, kosztorysy 3 sztuki, STWiORB 3 sztuki, wraz z wersją elektroniczną na nośniku.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
szczegóły w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.57.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-27 08:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-27 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-20
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kurpińskiego i Wojciechowskiego
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel. 61 64 65 459
aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. Dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
4. Przedstawienie koncepcji możliwych zmian na skrzyżowaniu.
Dla skrzyżowania Kurpińskiego -Wojciechowskiego – przeanalizować zmianę organizacji ruchu na wlocie południowym, dopuszczenie ruchu na wprost z prawego pasa dla autobusów jadących prosto, wykonanie projektu elektrycznego, drogowego, organizacji ruchu wraz sygnalizacją.

Zamawiający zastrzega, że po wykonaniu koncepcji i analizy, zostanie podjęta decyzja o prowadzeniu dalszych prac w celu wykonania projektu. Istnieje możliwość zaniechania prac projektowych, zakończenia umowy i rozliczenia częściowego wykonanego zakresu.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
W ramach zadania należy wykonać i uzgodnić całą potrzebną dokumentację projektową (projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Projektów wykonawczych należy dostarczyć 6 sztuki każdej branży, kosztorysy 3 sztuki, STWiORB 2 sztuki wraz z wersją elektroniczną na nośniku.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: wykonanie koncepcji i analizy do 18.12.2017 r., pozostałe prace 150 dni od dnia podpisania umowy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
szczegóły w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.58.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-27 08:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-27 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-20
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości -Libelta
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel. 61 64 65 459
aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. Dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
4. Dla skrzyżowania Niepodległości -Libelta – zmiana organizacji ruchu na wlocie północnym, dopuszczenie ruchu na wprost z prawego pasa dla autobusów jadących prosto, zaprojektować detekcję pojazdów komunikacji publicznej za pośrednictwem radia VDV, wykonanie projektu elektrycznego, drogowego, organizacji ruchu wraz sygnalizacją.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
W ramach zadania należy wykonać i uzgodnić całą potrzebną dokumentację projektową (projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Projektów wykonawczych należy dostarczyć 6 sztuki każdej branży, kosztorysy 3 sztuki, STWiORB 2 sztuki wraz z wersją elektroniczną na nośniku.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Szczegóły w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.56.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-27 08:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-27 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-20
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czechosłowacka –Górecka
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel. 61 64 65 459

aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. Dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
4. Dla skrzyżowania Czechosłowacka –Górecka – zmiana organizacji ruchu na wlocie południowym, wprowadzająca usprawnienia dla autobusów włączających się do ruchu z przystanku jadących prosto i w lewo, zaprojektowanie pętli indukcyjnej „kolejkowej” na wylocie północnym ze zmianą programu sterowania w przypadku wykrycia zajętości (zamknięty przejazd kolejowy), zaprojektować detekcję pojazdów komunikacji publicznej za pośrednictwem radia VDV, wykonanie projektu elektrycznego, drogowego, organizacji ruchu wraz sygnalizacją.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
W ramach zadania należy wykonać i uzgodnić całą potrzebną dokumentację projektową (projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Projektów wykonawczych należy dostarczyć 6 sztuki każdej branży, kosztorysy 3 sztuki, STWiORB 2 sztuki wraz z wersją elektroniczną na nośniku.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Szczegóły w załączniku.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.55.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-27 08:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-27 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-27 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka


Dowiedz się więcej