*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę słupków drogowych i ozdobnych
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków drogowych.

Cześć I:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków do znaków drogowych i luster z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60,3 mm lub 88,0 mm i grubości ścianki 3-4 mm w następujących ilościach:
1. Słupki 3,7 mb o Ø 60,3 mm do znaków drogowych ocynkowane - 800 szt.
2. Słupki 3,7 mb o Ø 88,8 mm do luster drogowych ocynkowane - 30 szt.
3. Słupki 4,0 mb o Ø 60,3 mm do znaków drogowych ocynkowane - 600 szt.
4. Słupki 4,5 mb o Ø 60,3 mm do znaków drogowych ocynkowane - 500 szt.

Słupki do znaków i luster muszą być zaopatrzone w dolnej części na wys. ok. 20 cm od dołu słupka w dwie kotwy
z płaskownika 200x60x6 mm przyspawane poziomo pod kątem 90º (spaw pionowy i poziomy z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia)w/g załączonego wzoru. Słupki od góry muszą być zamknięte, w taki sposób aby woda nie przedostawała się do wnętrza słupka. Spawy i kotwy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

Część II:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuchem ozdobnym i słupków oporowych wraz z elementami do montażu (nakrętka kołpakowa M12 z podkładkami ) na uzupełnienie ciągu słupków w ul. Garbary, ul. Pułaskiego oraz w rejonie Starego Rynku w Poznaniu. Słupki muszą być takie same jak istniejące.

A. słupki barierki ozdobnej, żeliwne – oporowe, typ Stary Rynek wys. 82,0 cm - w ilości 300 szt.
B. słupki barierki ozdobnej, żeliwne – łańcuszkowe, typ z ul. Garbary wys.88,5 cm - w ilości 150 szt.
C. słupki barierki ozdobnej, żeliwne- łańcuszkowe, typ z ul. Pułaskiego wys. 83,5 cm - w ilości 200 szt.
D. słupki barierki ozdobnej, żeliwne- łańcuszkowe, typ ul. Wierzbięcice wys. 113.0 cm - w ilości 30 szt.
E. łańcuch ozdobny do w/w barierek - w ilości 500 mb
F. fundamenty betonowe do słupków barierki ozdobnej - w ilości 350 szt.
G. stojaki rowerowe ze słupków ozdobnych - w ilości 50 szt.

Słupki wg wzoru jak na zdjęciach, muszą być malowane natryskowo farbą antykorozyjną do powierzchni stalowych
i żeliwnych jako podkład oraz dwukrotnie farbą do metalu (poliuretan chemoutwardzalny – czarny mat RAL 9004). Są one skręcane z odpowiednich elementów na pręcie o Ø 18 mm. Słupki łańcuchowe posiadają odpowiednie mocowania umożliwiające w sposób łatwy mocowanie łańcucha ozdobnego, natomiast słupki oporowe nie posiadają tego elementu. Otwory w podstawie słupka ozdobnego musi mieć średnicę 14 mm.
Łańcuch ozdobny musi być wykonany w odcinkach 0,5 do 2,0 m z możliwością rozginania ogniw w celu mocowania do słupków lub względem siebie(przedłużanie lub skracanie łańcucha).
Dodatkowo muszą być wykonane pojedyncze ogniwa do łączenia łańcucha.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34928460-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 10/12/2018
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.EL.341.16.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 01/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-01, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 01/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21/02/2018
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych w 2018 roku
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych średnich, małych i mini oraz tablic i tabliczek II generacji, podkładów pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. asortyment ilość j.m.
1 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - średnie max.400 szt.
2 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - małe max.200 szt.
3 Znaki drogowe typu A z folii II generacji - mini max.200 szt.
4 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - średnie max.350 szt.
5 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - małe max.200 szt.
6 Znaki drogowe typu B z folii II generacji - mini max.150 szt.
7 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - średnie max.300 szt.
8 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - małe max.150 szt.
9 Znaki drogowe typu C z folii II generacji - mini max.150 szt.
10 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - średnie max.200 szt.
11 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - małe max.100 szt.
12 Znaki drogowe typu D z folii II generacji - mini max.100 szt.
13 Znaki drogowe typu G-1 z folii II generacji max.100 szt.
14 Znaki drogowe typu U-3 z folii II generacji max.100 szt.
15 Znaki drogowe typu U-4 z folii II generacji max. 200 szt.
16 Znaki drogowe typu U-5 z folii II generacji max 50 szt.
17 Znaki drogowe typu U-6 z folii II generacji max.200 szt.
18 Tabliczki odblaskowe typu T z folii II generacji max. 300 szt.
19 Tablice segregacyjne typu F z folii II generacji max 100 szt.
20 Podkłady pod tablice max.300 m2
21 Podkłady pod tabliczki max 100 m2
22 Uchwyty do mocowania znaków max. 6000 szt.

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34992200-9 - Znaki drogowe
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 10 grudnia 2018 r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

1 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.EL.341.14.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 05.03.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-05, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 05.03.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 20.02.2018 r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu „Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy Grunwald w Poznaniu w ramach projektu Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie.
Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a)Całość oznakowania poziomego wykonać należy w technologii chemoutwardzalnej:
•Na kostce brukowej, pozbruku oraz drogach rowerowych – cienkowarstwowe, spray-plastic, grubość do 1,5 mm, 2,5 kg masy na m2
•Na pozostałych nawierzchniach – grubowarstwowe, układane na gładko, grubość 3 mm, 6 kg masy na m2.
Usuwanie oznakowania poziomego należy wykonać wodą pod wysokim ciśnieniem (waterjet).
b)Do montażu oznakowania pionowego należy zastosować słupki stalowe ocynkowane ogniowo o średnicy 60,3mm z dwoma krzyżowymi kotwami z płaskownika 200x60x6mm przyspawanymi poziomo pod kątem 90o (spaw pionowy i poziomy z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia) na wysokości ok. 20 cm od dołu, które uniemożliwiają obracanie się słupka po wkopaniu.
c)Lica znaków pionowych powinny być pokryte folią odblaskową typu 2.
d)Zastosowane winny być pylony U-5b z pamięcią kształtu - pylon uchylny odblaskowy z folii II generacji z elastycznym przegubem typu flex ze znakiem C-9 jednostronny lub dwustronny montowany na kołki rozporowe.
e)Słupki blokujące parkowanie winny być pomalowane na kolor RAL7043.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze robót-oferta (załącznik nr 3 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233221-4
1. przedmiot dodatkowy: 45233290-8
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31/05/2018
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a)dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac wdrożeniowych, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań polegających na pełnieniu funkcji kierownika prac wdrożeniowych dotyczących wykonania oznakowania pionowego i poziomego o wartości netto co najmniej 60 000 zł każde z zadań.
b)wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości netto co najmniej 60 000,00 zł każda, polegających na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.
Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobą posiadającą określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.
- pkt. 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) a) i b) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu robót budowlanych, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2)b) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony
i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).
e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że :
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 60%
2. okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 30%
3. kara umowna 10%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RR.341.08.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 06/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-06, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 06/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 16/02/2018
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę koszy na odpady w 2018 roku
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady:
 stalowych szarych montowanych na słupkach w ilości 90 sztuk;
 betonowych wolnostojących w ilości 365 sztuk;
 stalowych czarnych montowanych na słupkach w ilości 70 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Kosze muszą spełniać następujące wymagania techniczne i wizualne określone w Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Kosze oznaczono w Katalogu następującymi symbolami:
a) kosz stalowy szary montowany na słupku - KOS-02-CH-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3a);
Opis produktu:
- wysokość (od podłoża) 80 cm, średnica pojemnika 32 cm; pojemność: 37 l.;
- materiał: pojemnik i konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo
- grubość blachy pojemnika: min. - 1,5 ±0,1 mm
- kolor: konstrukcja grafitowy (RAL 7043), półmatowy; pojemnik jasny szary (RAL 9006)
- montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga – długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem).
b) kosz betonowy wolnostojący – KOS-05-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3b)
Opis produktu:
- wysokość 72 cm, średnica 53 cm, pojemność 70 l.;
- materiał: beton płukany, struktura kamyków frakcji 3-5 mm;
- wkład z blachy ocynkowanej (uwaga: wkład nie powinien wystawać ponad betonową część kosza);
c) kosz stalowy czarny montowany na słupku – KOS-01-S-UL/PL/SK (załącznik nr 3c)
Opis produktu:
- wys. 100 cm, wys. kosza: 50 cm, średnica: 34 cm.
- materiał: stal malowana proszkowo, kolor czarny półmatowy;
- montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga – długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem).

Oferowane kosze muszą spełniać wszystkie wymogi, w tym wymiary, określone w Katalogu oraz dodatkowo:
 muszą być przystosowane do wykładania workiem foliowym;
 muszą być przystosowane do łatwego opróżniania w przypadku uszkodzenia worka foliowego, a także
do sprawnego mycia i dezynfekcji środkami płynnymi;
 kosze nie mogą posiadać ostrych krawędzi (kantów) bądź wystających elementów niebezpiecznych
dla osób słabowidzących;
 kosze muszą posiadać nabity numer serii, umożliwiający jednoznaczne określenie roku i miesiąca produkcji.

Okres rękojmi, w zakresie powłoki antykorozyjnej oraz sprawności elementów ruchomych koszy, musi wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

Dostawa powinna nastąpić do Magazynu ZDM przy ulicy Energetycznej 4 (dawna nazwa ulicy Gdyńskiej 46/50) w Poznaniu; po stronie Dostawcy jest zapewnienie rozładunku koszy z samochodu (bez złożenia w hali magazynowej).
4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące trzy części zamówienia:
− CZĘŚĆ I – dostawa stalowych szarych koszy montowanych na słupkach;
− CZĘŚĆ II – dostawa betonowych koszy wolnostojących;
− CZĘŚĆ III – dostawa stalowych czarnych koszy montowanych na słupkach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34928480-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30.08.2018 r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
- dla części I - 500,00 zł;
- dla części II – 1 000,00 zł;
- dla części III – 500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 60%
2. okres rękojmi za wady 40%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.13.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 27.02.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-02-27, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 27.02.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 13.02.2018 r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją usługi zimowego utrzymania i oczyszczania dróg w granicach administracyjnych miasta Poznania w sezonie 2018/2019.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru nad realizacją usługi zimowego utrzymania i oczyszczania dróg w granicach administracyjnych miasta Poznania w sezonie 2018/2019.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.<br/>Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego udzielone zostaną w sytuacji konieczności powtórzenia każdej z czynności podobnych do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, <br/>na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmiany terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 71631480-8
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 1.11.2018 r. do 31.03.2019 r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia,
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3 lit. od a) do c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że :
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.9.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 26.02.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-02-26, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 26.02.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 08.02.2018 r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w latach 2018-2019.
Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren
w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących 16 Rejonów (części zamówienia):

-CZĘŚĆ 1 – Rejon 1 A ( Stare Miasto centrum)
-CZĘŚĆ 2 – Rejon 2 A (Stare Miasto północ)
-CZĘŚĆ 3 – Rejon 2 B (Stare Miasto północ)
-CZĘŚĆ 4 – Rejon 2 C (Stare Miasto północ)
-CZĘŚĆ 5 – Rejon 3 A (Jeżyce)
-CZĘŚĆ 6 – Rejon 3 B (Jeżyce)
-CZĘŚĆ 7 – Rejon 3 C (Jeżyce)
-CZĘŚĆ 8 – Rejon 4 A (Grunwald)
-CZĘŚĆ 9 – Rejon 4 B (Grunwald)
-CZĘŚĆ 10 – Rejon 4C (Grunwald)
-CZĘŚĆ 11 – Rejon 5 A (Wilda)
-CZĘŚĆ 12 – Rejon 6 A (Nowe Miasto)
-CZĘŚĆ 13 – Rejon 6 B (Nowe Miasto)
-CZĘŚĆ 14 – Rejon 6 C (Nowe Miasto)
-CZĘŚĆ 15 – Rejon 6 D (Nowe Miasto)
-CZĘŚĆ 16 – Rejon 6 E (Nowe Miasto)
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze-oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 77314100-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 15/04/2018 (z zastrzeżeniem pkt. 7 SIWZ) do 30/11/2019
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości po 4 800,00 zł na każdy Rejon/część, na którą składana jest oferta.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1, 2, 4 i 8 Ustawy.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.: w przypadku ubiegania się o jedną lub więcej części zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
- minimum dwie usługi polegające na przeprowadzeniu cyklicznego wykaszania terenu zieleni
na powierzchni minimum 850 arów każda, w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego
lub
- jednorazowe wykoszenie areału 6000 arów terenów zieleni
gdzie prace w przewadze wykonane zostały przy użyciu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych
z mieleniem pokosu (dotyczy obu wymogów).

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust.5 pkt. 1, 2, 4 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich zakresu, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ wykaz usług);


Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TZ.341.10.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 15/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-15, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 15/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 02/02/2018
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 – uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.
Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących siedem Rejonów (części zamówienia):
−CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
−CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
−CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
−CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe;
−CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald;
−CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce;
−CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90611000-3
1. przedmiot dodatkowy: 90612000-0
2. przedmiot dodatkowy: 90512000-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 16/04/2018 do 15/10/2018 oraz od 16/04/2019 do 15/10/2019
Wymagane wadium: Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:
−CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 15.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald – 10.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce – 12.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda – 7.500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
-posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
-posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
-posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;

b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie usługi polegające na oczyszczaniu nawierzchni jezdni lub chodników na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto;
- dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność:
−do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – wymagane są przynajmniej dwie zamiatarki chodnikowe samojezdne gwarantujące oczyszczanie z wydajnością minimum: 90 tys. m2 oczyszczonej powierzchni na dobę w Rejonie I – Stare Miasto-Centrum, 110 tys. m2 w Rejonie VI – Jeżyce, po 70 tys. m2 w każdym z pozostałych Rejonów;
−do mechanicznego oczyszczania jezdni – wymagana jest przynajmniej jedna zamiatarka uliczna, gwarantujących oczyszczanie z minimalną wydajnością 8 km na dobę dla każdego z Rejonów;
−do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych – wymagany jest specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;
−do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek – wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów;
−do opróżniania koszy ulicznych – w Rejonach I, V, VI oraz VII minimum dwa, a w pozostałych Rejonach minimum jeden samochód specjalistyczny przystosowany do transportu odpadów, o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg.
−do wparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości – w każdym Rejonie minimum po jednej piaskarce samochodowej
o ładowności minimum 4,0 Mg, polewarce ulicznej o pojemności minimum 6 m3 oraz samochodzie ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS o ładowności minimum 5,0 Mg.
- dysponuje bazą sprzętową w odległości nie większej niż 15 km od granicy Rejonu (na który Wykonawca składa ofertę), z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.

Pojazdy transportujące odpady z koszy ulicznych, zamiatarki oczyszczające jezdnie i chodniki muszą spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin EURO 5. Dodatkowo wszystkie zadeklarowane pojazdy do mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników muszą posiadać certyfikaty pochłaniania pyłów zawieszonych PM10.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w załączniku Nr 10 do SIWZ - standardami, technologią i minimalną wydajnością.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IX.1.2 a) i b) wykazują łącznie (z wyłączeniem pkt. IX.1.2.b) tiret pierwsze). Warunek udziału określony w pkt. IX.1.2.b) tiret pierwsze zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IX.1.2 b) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. IX. 3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 8.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ;
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
g)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
h)decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
i)zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
j)decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;
k)wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. IX.1.2 b) tiret pierwsze SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ wykaz usług);
l)wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt IX.1.2. lit. b) tiret drugie, przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ).
W wykazie należy wskazać:
-nazwę, typ (markę), model urządzenia;
-dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów);
-numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany;
-wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę;
-podstawę dysponowania danym urządzeniem;
-adres bazy sprzętowej, z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.
Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. IX, pkt 1.2. lit. b) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.:
-zamiatarki chodnikowe – ilość sztuk oraz m2/średni czas pracy w ciągu doby;
-zamiatarki uliczne – km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby;
-specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych – ilość sztuk;
-samochody do transportu odpadów – ilość sztuk;
-odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – ilość sztuk;
-polewarki uliczne – ilość sztuk;
-piaskarki samochodowe – ilość sztuk;
-samochody ciężarowe wyposażone w podnośnik typu HDS – ilość sztuk.


Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.05.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 07/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-07, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 07/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 25/01/2018
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 – 2017 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwuletniej bieżącej pielęgnacji zieleni założonej
w latach 2003 – 2017 oraz interwencyjnej pielęgnacji pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania w ciągu sezonu wegetacyjnego 2018 i 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część I - Rejon 2C- północno- wschodnia część dzielnicy Stare Miasto
Część II – Rejon 5B – południowa część dzielnicy Wilda;
Część III – Rejon 6B – centralna część dzielnicy Nowe Miasto;
Część IV– Rejon 6C – północna część dzielnicy Nowe Miasto.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 77310000-6
1. przedmiot dodatkowy: 77211500-7
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 10/12/2019
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
Część I – Rejon 2 C- 7.000,00- zł
Część II – Rejon 5B – 5.000,00- zł
Część III – Rejon 6B – 10.000,00 - zł
Część IV – Rejon 6C – 10.000,00 - zł
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1, 2, 4 i 8 Ustawy.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:
- w przypadku ubiegania się o jedną lub więcej części zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 3 usługi polegające na pielęgnacji zieleni (w tym drzew i krzewów) lub pielęgnacji drzewostanu
o łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000 zł netto.

b)dla każdej z części zamówienia, o którą się ubiega dysponuje osobnym zespołem składającym się z co najmniej niżej wskazanych osób:

- jedną osobą sprawującą nadzór merytoryczny nad realizacją zadania, posiadającą minimum wykształcenie średnie ogrodnicze, rolnicze lub leśne oraz minimum 3 letni staż w branży związanej z utrzymaniem zieleni;

- dwiema osobami z co najmniej ukończonym kursem, szkoleniem lub szkołą w zakresie urządzania
i pielęgnacji terenów zieleni oraz posiadającymi minimum 3 letni staż w branży związanej z utrzymaniem zieleni;

- jedną osobą posiadającą ukończony kurs pilarza drzew ozdobnych oraz minimum 3-letni staż w branży związanej z utrzymaniem zieleni;

Uwaga 1: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tych samych osób do realizacji prac w ramach różnych części zamówienia.
Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wskazanych specjalistów w przypadku posiadania przez tą sama osobę wymaganego wykształcenia/kwalifikacji/uprawnień oraz doświadczenia zawodowego w więcej niż jednej specjalności.

c) dysponuje potencjałem technicznym wskazanym poniżej:
dla każdej z części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca dysponuje na cele związane z realizacją przedmiotu zamówienia minimum jednym beczkowozem o pojemności min. 12000 litrów.

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b), pkt. 9.1.2 c) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone kwalifikacje oraz wymaganym urządzeniem technicznym.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art.24 ust.5 pkt. 1, 2, 4 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 12 do SIWZ wykaz usług);
i) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ);
j) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 c) SIWZ dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
•nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej(wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TZ.341.03.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 02/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-02, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 02/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 19/01/2018


Dowiedz się więcej