*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Serwis i konserwacja urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na serwisowaniu i konserwacji urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu.
Zamawiający zleca, zapewnienie stałych, niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych
przy urządzeniach i instalacjach branży sanitarnej dla Węzła Komunikacyjnego Rondo Kaponiera obejmującej następujący zakres:
•Instalacja hydrantowa - od zaworu głównego do końcowych punktów poboru na obiekcie,
•Instalacja wody ciepłej i zimnej - od zaworu głównego do końcowych punktów poboru na obiekcie,
•Instalacja kanalizacyjna - sieci kanalizacyjne od punktu wpięcia najemców, poprzez separatory tłocznię do punktu wpięcia do kanalizacji zewnętrznej,
•Instalacja wentylacji garaży - wentylatory wraz z automatyką (bez układu detekcji CO),
•Instalacja wentylacji bytowej - od punktów wpięcia w instalację najemców do central wentylacyjnych (wraz z automatyką),
•Instalacja wentylacji technicznej - całościowo na obiekcie,
•Instalacja wentylacji grawitacyjnej – całościowo na obiekcie,
•Instalacja wentylacji oddymiającej - całościowo na obiekcie (bez detekcji pożaru),
•Instalacja wentylacji napowietrznej klatek schodowych i szybów wind - całościowo na obiekcie
(bez detekcji pożaru),
•Instalacja klimatyzacji - pomieszczenie śmietnika i serwerowi,
•Instalacja wody lodowej - od punktu wpięcia w instalacje najemców do agregatu wody lodowej włącznie,
•Instalacja ciepła technologicznego - od punktów wpięcia w instalacje najemców do granicy węzła cieplnego,
•Instalacja centralnego ogrzewania - od grzejników do granicy pomieszczenia węzła cieplnego.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i im podobnych na warunkach tożsamych z tymi, które obowiązują w niniejszym postępowaniu z wyłączeniem terminów wykonania zamówienia i cen jednostkowych.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 71315400-3
1. przedmiot dodatkowy: 71315000-9
2. przedmiot dodatkowy: 71315300-2
3. przedmiot dodatkowy: 71315410-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2019
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 złotych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:
- wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 1 usługę polegającą na serwisowaniu lub konserwacji urządzeń branży sanitarnej obejmującą swoim zakresem serwis lub konserwację klimatyzacji, wodociągów i ciepłociągów. Zamawiający dopuszcza realizację wskazanych powyżej zakresów w ramach różnych obiektów.
UWAGA: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
b)dysponuje co najmniej:
-jedną osobą osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa
w pkt 9.1.2) a) i b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobą posiadającą określone w punkcie 9.1.2)b) SIWZ kwalifikacje oraz posiadanie wskazanego w punkcie 9.1.2)a) SIWZ doświadczenia zawodowego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) a) i b) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług).
e)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TO.341.109.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 29/11/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-29, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 29/11/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21/11/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rz. Bogdanki w obszarze granic administracyjnych m. Poznania. Prace nad koncepcją podzielono na etapy. Celem opracowania jest również pozyskanie danych do sporządzania studium wykonalności.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. <br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 71320000-7
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/11/2018
Wymagane wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej:
- dwie koncepcje z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem kanalizacji oraz cieków powierzchniowych i zbiorników, dla zlewni o powierzchni minimum 20 km2,
na obszarze dużego miasta (powyżej 250 tys. mieszkańców);
-jedną koncepcję lub studium dla kanalizacji deszczowej i zbiorników (z utworzeniem odpowiednich struktur danych w formatach zgodnych z wymogami modelu EPA SWMM v. 5.1 i modelowaniem hydrodynamicznym), na obszarze dużego miasta (powyżej 250 tys. mieszkańców);

b)dysponuje co najmniej 5-osobowym zespołem projektowym, w skład którego wchodzą osoby posiadające kwalifikacje wskazane poniżej:
A.minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie w realizacji (tj. była autorem lub współautorem) co najmniej 1 studium lub koncepcji systemów kanalizacyjnych i melioracyjnych dla obszaru o powierzchni co najmniej 20 km2, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
B.co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie hydrotechniki i melioracji posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub hydrologii, oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki i melioracji, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
C.co najmniej 1 specjalistą ds. modelowania hydrologicznego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac w zakresie modelowania hydrologicznego, w tym odpływu wezbraniowego wód opadowych z terenów zurbanizowanych o powierzchni co najmniej 10 km2 przy zastosowaniu modelu SWMM lub równoważnego, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
D.co najmniej 1 specjalistą ds. modelowania hydraulicznego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii lub gospodarki wodnej, posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac w zakresie modelowania hydraulicznego, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
E.co najmniej 1 specjalistą ds. GIS, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geodezji lub kartografii oraz doświadczenie
w realizacji co najmniej 3 baz danych przestrzennych i 3 analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS), nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
F.minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia geodezyjne oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 profili podłużnych koryta cieków o długości min 3 km każdy, zawierających zwymiarowane urządzenia wodne wraz z przekrojami poprzecznymi obejmującymi koryto, urządzenia wodne i drogowe (progi, jazy, przepusty, mosty i tereny zalewowe), na podstawie bezpośrednich pomiarów obejmujących sondowanie rzędnych dna, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
G.co najmniej 1 specjalistą ds. architektury posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu architektury,
H.co najmniej 1 specjalistą ds. planowania przestrzennego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej .

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji specjalistów w przypadku posiadania przez tą sama osobę wymaganego wykształcenia/uprawnień oraz doświadczenia zawodowego w więcej niż jednej specjalności, z zastrzeżeniem zapewnienia co najmniej 5-osobowego zespołu projektowego przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia.

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)wykazu usług w zakresie określonym w pkt. 9.1.2. a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);
e)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 60%
2. doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 30%
3. zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pełnego etatu 10%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.ZN.341.108.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 04/12/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-12-04, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 04/12/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21/11/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Usługa polegająca na stałej konserwacji instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni w obiektach wskazanych w SIWZ.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Obowiązki i zakres czynności Wykonawcy związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia – część I:
W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymienionych poniżej czynności na wszystkich wskazanych obiektach (dotyczy części I):
• Wykonywania przeglądu sprawności oświetlenia minimum 1 x w tygodniu, oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego. W czasie przeglądu należy dokonywać wymiany zużytych bądź uszkodzonych elementów oświetlenia (żarówki, zapłonniki, styczniki bezpieczniki itp.) oraz konserwacji i naprawy osłon opraw oświetleniowych. Termin usunięcia awarii w zakresie objętym konserwacją nie może przekroczyć 12 godzin, natomiast termin podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii nie może przekraczać 4 godzin.
• Konserwacji i napraw kabli zasilających tablice rozdzielcze w przejściach podziemnych i przepompowniach od złącza ZK lub szafki do rozdzielni.
• Wykonania przeglądu sprawności działania pomp i urządzeń wchodzących w skład przepompowni oraz czyszczenia krat spustowych i osadników min 1 x w miesiącu, a w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych oraz roztopów stałego - 24 godzinnego dozoru działania pomp w przepompowniach
i wypompowania wody z osadników w przejściach nie posiadających pomp stacjonarnych oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego.
• Całodobowej gotowości do usunięcia awarii w przepompowniach oraz wypompowania wody z osadników do momentu przywrócenia sprawności przepompowni. Wykonawca musi posiadać sprzęt spełniający w/w wymagania (pompy głębinowe o wysokiej wydajności).
• Wykonania raz w każdym roku obowiązywania umowy badań eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych i przedstawienia do dnia 30.09.2018r. oraz w drugim roku trwania umowy do 30.09.2019r. protokołów ze sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji obwodów.
• W przejściach posiadających wyłączniki czasowe dokonywania odpowiednich regulacji ustawień
w zależności od warunków oświetlenia naturalnego.
• Utrzymywania w czystości i sprawności technicznej rozdzielni obsługujących zasilanie oświetlenia.
• Utrzymania w sprawności urządzeń pomiarowych i ich zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
• Powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży elementów instalacji.
• Wyprzedzającego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, wymiany zużytego osprzętu nie wchodzącego w zakres robót konserwacyjnych.
• Wykonania jednostkowych uzupełnień opraw oświetleniowych, osprzętu oraz instalacji zasilających oprawy.

Konserwacja nie obejmuje współpracy z Zakładem Energetycznym w zakresie dokonywania odczytów zużycia energii. Kontrole w zakresie poprawności odczytów sprawuje ZDM-COITS.
Konserwacja nie obejmuje kompleksowych prac remontowych i modernizacyjnych oraz usunięcia szkód spowodowanych dewastacją.
Punktowe usunięcie awarii leży w gestii konserwatora (np. źródła światła, krótkie odcinki spalonych lub uszkodzonych przewodów elektrycznych, osprzęt, itp.)
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania naprawy w zakresie nieobjętym niniejszą umową a w szczególności naprawy niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub życia ludzkiego Wykonawca dokona takiej naprawy za odrębnym zleceniem i wynagrodzeniem (po uzyskaniu akceptacji kosztów), dotyczy to w szczególności opraw umieszczonych powyżej 3m.
2. Obowiązki i zakres czynności Wykonawcy związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia – część II:
W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
• Wykonywania przeglądu sprawności oświetlenia minimum 1 x w tygodniu, oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego. W czasie przeglądu należy dokonywać wymiany zużytych bądź uszkodzonych elementów oświetlenia (żarówki, zapłonniki, styczniki bezpieczniki itp.) oraz konserwacji i naprawy osłon opraw oświetleniowych. Termin usunięcia awarii w zakresie objętym konserwacją nie może przekroczyć 12 godzin, natomiast termin podjęcia działań mających na celu jej usunięcie nie może przekraczać 4 godzin.
• Konserwacji :
- stacji transformatorowej15/0,4 kV k-844;
- zasilania podstawowego i rezerwowego – linia kablowa SN 15kV kabel
- 3xRVHAKxS1x240m2;
- rozdzielnica SN – 15 kV 6- polowa;
- rozdzielnica główna RGnn + R6 SZR;
- podrozdzielni piętrowych;
- instalacji oświetlenia ciągów pieszych;
- instalacji gniazd wtykowych na ciągach pieszych;
- przepompowni – pomp głębinowych.
• Konserwacji i napraw kabli zasilających tablice rozdzielcze w przejściach podziemnych od złącza ZK lub szafki do rozdzielni.
• Wykonania raz w każdym roku obowiązywania umowy badań eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych i przedstawienia do dnia 30.09.2018r. oraz w drugim roku trwania umowy do 30.09.2019r. protokółów ze sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji obwodów.
• W przejściach posiadających wyłączniki czasowe dokonywania odpowiednich regulacji ustawień
w zależności od warunków oświetlenia naturalnego.
• Utrzymywania w czystości i sprawności technicznej rozdzielni obsługujących zasilanie oświetlenia.
• Utrzymania w sprawności urządzeń pomiarowych i ich zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
• Powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży elementów instalacji.
• Wyprzedzającego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, wymiany zużytego osprzętu nie wchodzącego w zakres robót konserwacyjnych.
• Wykonania jednostkowych uzupełnień opraw oświetleniowych, osprzętu oraz instalacji zasilających oprawy.
Konserwacja nie obejmuje współpracy z Zakładem Energetycznym w zakresie dokonywania odczytów zużycia energii.
Konserwacja nie obejmuje kompleksowych prac remontowych i modernizacyjnych oraz usunięcia szkód spowodowanych dewastacją.
Punktowe usunięcie awarii leży w gestii konserwatora (np. źródła światła, krótkie odcinki spalonych lub uszkodzonych przewodów elektrycznych, osprzęt, itp.).
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania naprawy w zakresie nieobjętym niniejszą umową, a w szczególności naprawy niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub życia ludzkiego Wykonawca dokona takiej naprawy za odrębnym zleceniem i wynagrodzeniem (po uzyskaniu akceptacji kosztów), dotyczy to w szczególności opraw umieszczonych powyżej 3 m.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 50000000-5
1. przedmiot dodatkowy: 45232431-2
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2019r. Jeżeli ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy od 01.01.2018r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) dysponuje:
- dla I części zamówienia co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- dla II części zamówienia co najmniej dwiema osobami posiadającym świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, w tym co najmniej jedną osobą na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
- dla I i II części zamówienia co najmniej dwoma osobami posiadającymi zaświadczenie wydane na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 03.02.2006 r. – Dziennik Ustaw nr 31poz. 216 - uprawnienia do pracy na urządzeniach będących pod napięciem.

Zamawiający dopuszcza udział tych samych pracowników w zadaniu cz. I i w cz. II oraz możliwość łączenia funkcji specjalistów w przypadku posiadania przez tą samą osobę wymaganych uprawnień
w więcej niż jednej specjalności.

b) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o I i/lub II część zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług trwających co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 125.000 zł brutto każda, polegających na stałej konserwacji oświetlenia obiektów ogólnie dostępnych przez całą dobę.

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o I część zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi trwającej co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto polegającej na konserwacji urządzeń hydrotechnicznych (pompownie wód).
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w:
- pkt 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami spełniającymi określone w niniejszym punkcie wymagania,
- pkt. 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1 SIWZ.

5.4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 b) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług);
e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TO.341.112.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 27.11.2017 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-27, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 27.11.2017 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 17.11.2017 r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na interwencyjnym wypompowywaniu mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania.
Zakres zamówienia: przewidziano 300 godzin pompowania samochodem specjalnym próżniowym SW (10 m3).
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 200% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90600000-3
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2017
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a)dysponowania co najmniej czterema samochodami specjalnymi, próżniowymi typu SW o pojemności minimum 10m3.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2)a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie wymaganymi w SIWZ samochodami.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) a) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony
i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
b) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt 9.1.2. lit. a) SIWZ dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 94%
2. termin podjęcia działań 6%
Szczegółowy sposób oceny ofert opisuje pkt. 18 SIWZ.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TBU.341.111.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 23/11/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-23, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 23/11/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 15/11/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Ochrona obiektu - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
zamówienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i reakcji na sygnały alarmowe, wsparciu technicznym urządzeń bezpieczeństwa obiektu (SAP) oraz urządzeń dźwigowych i wind oraz na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu Ronda Kaponiera w Poznaniu wraz ze wszystkimi elementami jego wykończenia i wyposażenia. Usługa ta będzie świadczona:
a) w formie stałej w zakresie tzw. ringu (poziom-1 przejścia podziemnego pod Rondem Kaponiera), poziom -2 węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera, budynek PST, windy, schody ruchome,
b) w formie doraźnej w zakres pozostałej części chronionego obiektu,
c) w formie stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.y
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 79710000-4
1. przedmiot dodatkowy: 79711000-1
2. przedmiot dodatkowy: 79714000-2
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 złotych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- posiada koncesję w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swoim zakresem usługi ochrony osób i mienia (dokument wydany na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1432).

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 1 usługę, świadczoną przez okres minimum 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł netto, polegającą na całodobowej ochronie kubaturowego obiektu wielokondygnacyjnego użyteczności publicznej.

UWAGA: W przypadku umów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli część zamówienia dotyczącą świadczenia usług ochrony będzie realizowana przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia określone w pkt 9.1.2) SIWZ. Powyższe wymagania mają zastosowanie również w stosunku do podwykonawców, z udziałem których Wykonawca zamierza realizować zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w: - pkt. 9.1.3) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1 SIWZ.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualnej koncesji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swoim zakresem usługi ochrony osób i mienia (dokument wydany na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1432).
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.3) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ wykaz usług).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TO.341.106.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 24.11.2017 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-24, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 24.11.2017 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 14.11.2017 r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020, w tym:
•bieżące i okresowe prace konserwacyjne,
•utrzymanie sprawności i prawidłowego funkcjonowania, bieżące naprawy i serwis,
•usuwanie awarii, usterek i niesprawności,opisanych w niniejszym dokumencie systemów, urządzeń, elementów składających się na projekt ITS Poznań lub z nim współpracujących.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:

Część I (Zadanie nr 1)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarządzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta.
Część II (Zadanie nr 2)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi.
Część III (Zadanie nr 3)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 72250000-2
1. przedmiot dodatkowy: 72260000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2020
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
Część I – zadanie 1 – 150.000,- zł
Część II – zadanie 2 – 15.000,- zł
Część III – zadanie 3 – 10.000,- zł
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:
•w przypadku ubiegania się o część 1 zamówienia (zadanie 1), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej:
−1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu sterowania ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a)sterowniki sygnalizacji świetlnej sterowane systemowo – minimum 100 sterowników,
b)stacje pomiaru ruchu (oparte na pętlach indukcyjnych, ANPR lub innych detektorach) - minimum 100 stacji,
c)światłowodową sieć komunikacyjną,
d)radiową sieć komunikacyjną,
e)serwery systemowe,
f)stronę WWW systemu – informującą o warunkach ruchu,
g)odbiorniki radiowe priorytetów na skrzyżowaniach,
oraz
−1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu detekcji zdarzeń w ruchu drogowym obejmującego swoim działaniem przynajmniej jeden obiekt typu tunel lub wiadukt i min. 20 kamer detekcji zdarzeń oraz co najmniej 2 skrzyżowania.

•w przypadku ubiegania się o część 2 zamówienia (zadanie 2), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej: 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu dynamicznej informacji drogowej obejmującego swoim działaniem znaki zmiennej treści z możliwością wyświetlania tekstów i grafik dla uczestników ruchu kołowego minimum 10 tablic.

•w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia (zadanie 3), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu nadzoru nad ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a)automatyczne ważenie pojazdów minimum 2 stacje,
b)wykrywanie przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym sygnale minimum 5 skrzyżowań,
c)pomiar odcinkowy prędkości pojazdów minimum 2 odcinki.
b) dysponuje co najmniej niżej wskazanymi osobami:

w przypadku ubiegania się o część 1 zamówienia (zadanie 1);
1.Specjalistą do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem SCALA 1.6.3 (co najmniej 4 osoby) – osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie Systemu Sitraffic SCALA 1.6.3. i Systemu Motion 4.3.2. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
− sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
− dodawania nowych obiektów,
− wprowadzania zmian w definicji obiektów,
− programowania algorytmów działania – moduł STRAMO/Response plan,
− wprowadzania zmian w module prognozowania czasów przejazdu,
− wprowadzania zmian w zakresie punktów pomiarowych.
2.Specjalistą do spraw inżynierii ruchu i programowania sterowników (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic Office w wersji 4.6. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− dodawania nowych skrzyżowań,
− konfiguracji parametrów sterowników,
− zaawansowanego programowania akomodacji w module Traffic Language,
− zmiany parametrów systemu MOTION.
3.Specjalistą do spraw Systemu Optymalizacji Sieciowej (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic MOTION. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− sprawdzenia poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego MOTION,
− konfigurowania i parametryzowania systemu MOTION.
4.Inspektorem nadzoru robót teletechnicznych (co najmniej 1 osoba) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.).
5.Inspektorem nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.)
6.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.
7.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

w przypadku ubiegania się o część 2 zamówienia (zadanie 2):

1.Specjalistą do spraw utrzymana tablic zmiennej treści, mobilnych tablic zmiennej treści, tablic informacji parkingowej i stacji meteorologicznych (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Trax elektronik w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
−sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
−wprowadzania zmian w definicji obiektów,
−programowania algorytmów działania.

2.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia (zadanie 3):

1.Specjalistą do spraw utrzymania systemu dynamicznego ważenia pojazdów, systemu wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemu pomiaru odcinkowego prędkości (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Neurosoft w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
−sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
−wprowadzania zmian w definicji obiektów,
−programowania algorytmów działania.

2.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 18 do SIWZ wykaz usług);
i) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 19 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
•nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 60%
2. czas usunięcia awarii* 20%
3. okres gwarancji jakości 20%
* Kryterium II:
Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IS.341.102.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 11/12/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-12-11, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 11/12/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 31/10/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie w stałej sprawmości technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej SPP
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
Część I – utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Część II – utrzymanie w stałej gotowości do pracy automatów parkingowych poprzez zapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieru.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 50000000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 01/01/2018 do 31/12/2017
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- dla I Części zamówienia - 20.000,00 zł;
- dla II Części zamówienia – 10.000,00 zł;
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:
- w przypadku ubiegania się o I część zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu systemu składającego się minimum z 200 automatów parkingowych współpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS, obsługujących monety i karty elektroniczne;
- w przypadku ubiegania się o II część zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu: parkomatów, biletomatów, terminali wjazdowych lub innych urządzeń wydających bilety, minimum 50 sztuk, w zakresie zasilania i wymiany papieru.
Uwaga: Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) dysponuje:
- dla I części zamówienia co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i do dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz ukończone szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń typu „Siemens Sity5”, „Siemens Sicuro7” i „Sity 7P”;

- dla II części zamówienia co najmniej dwoma osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Dla każdej z części zamówienia zamawiający wymaga wskazania innych osób.

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi wskazywać jednoznacznie na przyszły udział w realizacji przedmiotu zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia zawodowego).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ;
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 12 do SIWZ wykaz usług);
i) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 90%
2. czas przystąpienia do naprawy 10%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IP.341.99.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 05/12/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-12-05, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 05/12/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 25/10/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania w roku 2018
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.
Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 90.47.00.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych,
- 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej,
- 90.64.10.00-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych,
- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Z uwagi na różnorodność prac, objętych postępowaniem przetargowym, wymagających zróżnicowanego udziału potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jak również z uwagi na rozległy obszar działania, Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
a) zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:
część 1 zamówienia - zadanie A1 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Stare Miasto;
część 2 zamówienia - zadanie A2 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Nowe Miasto;
część 3 zamówienia - zadanie A3 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Grunwald;
część 4 zamówienia - zadanie A4 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Jeżyce;
część 5 zamówienia -zadanie A5 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Wilda;
b) część 6 zamówienia zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;
c) część 7 zamówienia zadanie C – awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów oraz uzupełnianie bądź wymiana rusztów na wpustach i pokryw na włazach studni kanalizacji deszczowej, na terenie Miasta Poznania;
d) część 8 zamówienia zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie – wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej – zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ nr ref. DZ.TI.341.96.2017.
Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w formularzach cenowych (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw DZ.TI.341.96.2017
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90470000-2
1. przedmiot dodatkowy: 90480000-5
2. przedmiot dodatkowy: 90641000-2
3. przedmiot dodatkowy: 45232410-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31grudnia 2018r
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
- dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5 - 3.500,00 zł;
- dla Zadania B - 8.000,00 zł;
- dla Zadania C - 20.000,00 zł;
- dla Zadania D - 2.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
ubiegając się o realizację części 7 zamówienia - zadania C:
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 130.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających na: czyszczeniu kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe, kolektory) oraz czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami;

Uwaga: Powyższy warunek jest tożsamy w przypadku ubiegania się o jedną lub więcej części zamówienia z grupy zadań A (części od 1 do 5 zamówienia).

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 6 zamówienia - zadania B, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie: utrzymanie, konserwację i czyszczenie obejmujące urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe i przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników;

- należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 7 zamówienia - zadania C, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi Zamawiający rozumie: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych i włazów kanalizacyjnych i przykanalików wpustów.
Uwaga: Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

b) dysponuje potencjałem technicznym wskazanym poniżej:

ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:
dla każdego z zadań minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego).

ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:
minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 12 m3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeń podczyszczających w tym osadników i komór separatorów).

ubiegając się o realizację części 8 zamówienia - zadania D:
minimum trzema pojazdami będącymi nośnikiem sprzętu asenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego) o pojemności min 8 m 3.

Uwaga: Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w: - pkt 9.1.2, pkt 9.1.3 a) - pkt 9.1.3 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganymi urządzeniami technicznymi oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3. SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD). Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach wskazanych w pkt. 9.1.2. SIWZ odpowiednich dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenia wykonawcy)
i) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 a) SIWZ, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykaz usług);
j) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 b) SIWZ dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony
i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. e składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.96.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30/11/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-11-30, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 30/11/2017 godz. 10:00 Sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 20/10/2017


Dowiedz się więcej